Условия за ползване

Условия за ползване на уеб сайта www.hoyerhandel.com и онлайн магазина shop.hoyerhandel.com

1. Сфера на валидност на условията за ползване

Следващите условия за ползване са валидни за предлагания от HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg, Германия, (по-нататък: HOYER Handel) уеб сайт www.hoyerhandel.com, както и за предлаганите на този уеб сайт услуги. Общите условия за ползване могат да бъдат заменени в отделни случаи от други условия (например условия за участие в наградни игри). За поръчването на стоки в нашия магазин за принадлежности са валидни само ОТУ за магазина за принадлежности. Със започване на ползването се приема валидността на тези условия за ползване в съответната им актуална версия. За регистрирани потребители е приложима версията на условията за ползване, валидна към момента на регистриране.

2. Авторски и други защитени права

Съдържанието на уеб сайта, по-специално графики, снимки, звук, видео, скриптове и текстове, както и тяхното разположение на уеб сайта, е защитено от авторско право и други защитени права.

По-специално публикуваните на уеб сайта рецепти, както и рецептурникът са също защитени с авторски права. Но те все пак могат да бъдат сваляни и зареждани за лична употреба като PDF файл и евентуално да се отпечатват.

HOYER Handel предоставя на потребителя неизключителни, непрехвърляеми, неограничени по място и време права за ползване на публикуваните в този уеб сайт рецепти в определения по-долу обхват. Потребителят може да сваля и зарежда тези рецепти за лично ползване и да ги размножава неограничено. Потребителят може да предава безплатно рецептите в цитирания по-горе обхват в личния си кръг от познати и роднини за лично ползване. Ползване, което надхвърля цитирания по-горе обхват, не е разрешено. По-специално е изключено използването на рецептите за търговски цели. 

Съдържанието на уеб сайта не трябва да се използва за търговски, професионални и/или публични цели, по-специално не трябва да се копира, разпространява, променя или да се осигурява достъп до него на трети лица. Включената информация за защитени права не трябва да се премахва.

Доколкото не е посочено друго, всички търговски марки на този уеб сайт са защитени съгласно законодателството за защита на търговските марки в полза на HOYER Handel GmbH или в полза на някой от нейните лицензодатели. Това е валидно особено за марки, логотипи и емблеми.

3. Изпращане на материали, собствени материали, по-специално предоставяне на права върху рецепти

Публикации и/или изпратени материали (предложения, идеи, рецепти и други, които изпращате на HOYER Handel или само качвате след регистрация на www.hoyerhandel.com) се считат за препредадени на неконфиденциална основа, така че HOYER Handel по никакъв начин не е задължено да третира тези изпратени материали като конфиденциални.

HOYER Handel е фирма, предлагаща услуги по смисъла на § 7 I на Закона за електронните медии (TMG). За съдържанията, които са предоставени в рамките на офертата, HOYER Handel носи отговорност съгласно условията на точка 8 по-долу.

HOYER Handel не си присвоява публикувани от потребители на уеб сайтовете www.hoyerhandel.com и shop.hoyerhandel.de съдържания. Съгласно законовите разпоредби HOYER Handel няма задължение да проверява правомерността на публикуваното от потребителите съдържание и да го проверява дали не нарушава законодателството.

Потребителят предоставя на HOYER Handel неограничено по време и място право да обработва подадените/качените от него материали, като осигури публичен достъп до тях на уеб сайта www.hoyerhandel.com. Потребителят декларира, че е съгласен Hoyer да позволи на други потребители да свалят под формата на PDF файл, да размножават неограничено и да препредават безплатно за лично ползване в цитирания по-горе обхват в кръга на своите познати и роднини качените от него рецепти за лични цели. Потребителят гарантира, че нито един от изпратените материали/нито една от публикациите не накърнява права на трети лица, включително авторски права, права за марки, патентни права, търговски тайни, личната сфера или права на интелектуална собственост. В това отношение потребителят освобождава HOYER Handel от претенции от страна на трети лица, както и от разумните разходи за юридическа защита.

4. Недопустимо поведение на потребителите

На потребителите на уеб сайта www.hoyerhandel.com е забранено при използването на уеб сайта:

                            да причиняват щети на лица или да накърняват техни личностни права; 

                            да нарушават добрата практика чрез своето поведение на потребители; 

                            да публикуват или да дават по друг начин достъп до клеветнически, доноснически, цинични, обидни, порнографски, предизвикващи насилие или нарушаващи личната сфера материали; 

                            да нарушават професионални защитени и авторски права или други права на собственост и чрез този уеб сайт да рекламират срещу определена сума стоки или услуги или да измолват финансови средства. 

                            Действия на потребителите, които имат за цел да направят този уеб сайт нефункционален или най-малкото да затруднят използването му, са забранени и могат да бъдат преследвани от гражданското и наказателното право. 

                            На потребителя е забранено да регистрира трети лица без тяхно знание и изрично съгласие за бюлетин, наградни игри или подобни. 

                            Ако потребителят наруши цитираните по-горе права на поведение, HOYER Handel има право да блокира достъпа до този уеб сайт по всяко време.

 

5. Регистрация за подаване на коментари и оценки, качване и запаметяване на рецепти  

За да може да прави оценки и коментари, потребителят трябва да се регистрира, като даде свободно избрано потребителско име и своя имейл адрес. Допълнително потребителят може да качи и профилна снимка/снимка на потребителя.

След регистрирането си потребителят автоматично получава съобщение по имейл, че му е създаден акаунт.

След създаването на акаунта потребителят може да прави коментари и оценки, както и на качва и коментира собствени рецепти заедно със снимка. Също така може да запамети в профила си рецептите, които харесва най-много. В това отношение трябва да се спазват цитираните по-горе разпоредби относно поведението на потребителите. Ако при оценката потребителят назове името си, HOYER Handel има право, но не е задължена, да се позове на него при публикуване на оценката.

Hoyer Handel има право по всяко време по собствено усмотрение да изтрива отделни публикации или части от публикациите на потребителите. Независимо от цитираното по-горе право доставчикът на уеб сайта ще отстранява съдържание, което представлява забранено поведение на потребител съгласно точка 4. Съдържание в този смисъл са и софтуер и други файлове и препратки към друго съдържание. Потребителят обаче няма право на претенции за такава мярка, дори и по отношение на публикации от трети лица. HOYER Handel по правило ще информира даден потребите за изтриването на негова публикация. Потребителят няма право да претендира да бъде информиран.

6. Поръчки в онлайн магазина  

За да направите поръчки в нашия онлайн магазин за принадлежности, трябва да дадете всички необходими за изпълнението на поръчката данни (например име, адрес, възраст, данни за плащане, телефонен номер).

7. Условия за участие в наградни игри

На уеб сайта www.hoyerhandel.com потребителите периодично, но не редовно, биват поканени да участват в наградни игри. За участие в тях са валидни следните общи условия:

                            Изключва се възможността за съдебно предявяване на претенции.  

                            Наградите не могат да се изплатят в брой.  

                            Служители на HOYER Handel GmbH, както и членовете на семействата им, нямат право на участие в наградните игри.  

                            Участието в наградната игра е разрешено само изцяло лично, по-специално се изключва възможност за участие чрез фирма, предлагаща услуги за игри с награди. 

                            Тези условия в отделния случай могат да бъдат модифицирани или заменени от други специални условия за участие. Тогава тези специални условия за участие имат преимущество пред общите условия за участие. 

8. Отговорност

Потребителят носи самостоятелна отговорност за поведението си по отношение на уеб сайта www.hoyerhandel.com.

HOYER Handel редовно ще поддържа съдържанието на този уеб сайт и техническото му функциониране. Но HOYER Handel не може да поеме отговорност за постоянната наличност на уеб сайта, както и за коректността на съдържащата се в него информация.

HOYER Handel носи отговорност за злонамерени действия и груба небрежност. Освен това HOYER Handel поема отговорност за накърняване на задължения поради небрежност, чието изпълнение прави изобщо възможно правилното изпълнение на договора, чието нарушаване застрашава постигането на целта на договора и на чието спазването Вие, като клиент, редовно се доверявате. В последния цитиран случай HOYER Handel носи отговорност само за предвидимите, типични за договора щети. HOYER Handel не носи отговорност за лека небрежност и накърняване на задължения, различни от цитираните в предишните изречения. Цитираните по-горе случаи на отказ от отговорност не важат при застрашаване на здравето и живота, както и при физически наранявания.

С оглед на настоящото техническо развитие не може да се гарантира, че преносът на данни през интернет ще се осъществява без никакви грешки и/или ще е наличен по всяко време. В този смисъл HOYER Handel не може да гарантира, че уеб сайтът ще е винаги на разположение.

Цитираните по-горе ограничения на отговорността са валидни също и в полза на нашите законни представители и пълномощници при реализация на сделката.

Това не засяга отговорността съгласно германския Закон за отговорността на производителите (Produkthaftungsgesetz).

9. Връзки/съдържание на трети лица

Уеб сайтът съдържа връзки към други уеб страници. Те се предоставят само като предложение на услуга за потребителите. Ако използвате такава връзка, напускате уеб сайта на HOYER Handel. Използването на връзки се извършва на собствена отговорност. HOYER Handel не може да провери всички уеб страници на други фирми и няма никакво влияние върху съдържанието им. Поради това HOYER Handel не поема никаква отговорност за тяхното съдържание и също така не го признава за собствено.

10. Промени на уеб сайта и условията на ползване 

HOYER Handel има правото да променя съдържанието и структурата на уеб сайта. Същото е валидно и за тези условия за ползване. Промени на условията за ползване започват да действат спрямо регистрирани потребители, когато са обявени чрез имейл минимум четири седмици предварително и са приети от потребителя. Обявените промени се считат за приети, когато потребителят не възрази на промените в рамките на четири седмици след получаване на уведомлението. Възражението може да се изпрати по пощата или по имейл на цитираните в служебната информация адреси и се счета за своевременно, когато се изпрати в предвидения срок. HOYER Handel ще обърне специално внимание в имейла, с който бивате уведомени за промените, на значението на срока и правните последствия от запазваме на мълчание. Правните последствия (мълчаливо съгласие) имат валидност само тогава, когато цитираното по-горе указание действително е дадено.

11. Продължителност на договора за ползване и прекратяване на договора

Регистриран потребител може да прекрати сключения с HOYER Handel договор за ползване по всяко време чрез изпращане на уведомление по пощата или по имейл на посочените в служебната информация адреси, без да е необходимо да спазва някакъв срок и без да е задължен да посочва определена причина.

HOYER Handel има правото редовно да прекрати договора за ползване с всеки регистриран потребител без посочване на причина със срок на предизвестие от четири седмици.

Това не засяга правото на извънредно прекратяване по сериозни причини, по-специално поради съществено или повтарящо се нарушаване на тези условия за ползване. Валиден е § 314 на ГК (BGB).