Ако искате да анулирате договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно на

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 Münster

С настоящото аз/ние(*) анулирам(е) сключения от мен/нас(*) договор за закупуване на следните стоки(*) извършването на следните услуги(*)

 

 

 

 

 

Поръчано на (*)/получено на(*):

Име на потребителя(ите):

Адрес на потребителя(ите):

 

Подпис на потребителя(ите):

 

Дата

(*) зачеркнете несъответстващото