Podmínky užívání

Podmínky užívání internetových stránek http://shop.hoyerhandel.com

1. Rozsah platnosti podmínek užívání

Tyto podmínky užívání platí pro internetové stránky http://shop.hoyerhandel.com provozované společností HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg, (dále jen: HOYER Handel) a rovněž pro služby nabízené na těchto internetových stránkách. Tyto všeobecné podmínky užívání mohou být v jednotlivých případech nahrazeny dalšími podmínkami (např. podmínkami pro účast v soutěžích). Pro objednávku zboží v našem internetovém obchodě s příslušenstvím platí výhradně všeobecné obchodní podmínky tohoto internetového obchodu. Zahájením užívání souhlasíte s těmito podmínkami v aktuálně platném znění. Pro registrované uživatele platí podmínky užívání ve znění k datu registrace.

2.  Autorská a jiná ochranná práva

Obsah těchto internetových stránek, zejména grafika, fotografie, audio, video, skripty, texty a jejich uspořádání na stránkách podléhají ochraně autorského práva a jiných zákonů na ochranu.


Především recepty uveřejňované na těchto internetových stránkách i sbírka receptů jsou rovněž chráněny autorským právem. Mohou se však k soukromým účelům stahovat jako soubor ve formátu PDF a případně vytisknout.
Společnost HOYER Handel poskytuje uživateli ohledně receptů uveřejňovaných na těchto internetových stránkách nevýhradní, nepřevoditelná, místně a časově neohraničená užívací práva v následujícím rozsahu. Uživatel může tyto recepty stahovat a neomezeně kopírovat k soukromým účelům. Uživatel může recepty bez úplaty předávat svým známým a příbuzným k soukromému použití ve výše uvedeném rozsahu. Užívání nad rámec výše uvedeného rozsahu není dovoleno. Především je vyloučeno komerční použití receptů.


Obsah internetových stránek se nesmí používat ke komerčním, obchodním a/nebo veřejným účelům, zejména se nesmí kopírovat, rozšiřovat, měnit nebo zpřístupňovat třetím osobám. Obsažené odkazy na ochranná práva se nesmí odstraňovat.


Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny obchodní značky na těchto internetových stránkách chráněny ve prospěch společnosti HOYER Handel GmbH nebo jednoho z jejích poskytovatelů licence. Platí to zejména pro značky, loga a symboly.

3.   Zasílání vlastních příspěvků, zejména poskytnutí práv k užívání receptů

Zveřejněné a/nebo zaslané příspěvky (návrhy, nápady, recepty a jiné obsahy, které zašlete společnosti HOYER Handel nebo sami vložíte po registraci na stránkách http://shop.hoyerhandel.com), lze dále předávat, neboť se nepovažují za důvěrné, takže HOYER Handel nemá povinnost s těmito příspěvky nakládat důvěrně.


HOYER Handel je poskytovatel služeb ve smyslu § 7 I zákona o telemédiích (TMG) Spolkové republiky Německa. Za vlastní obsahy, které jsou poskytovány v rámci nabídky, ručí HOYER Handel podle ustanovení uvedených v článku 8.


Obsahy zveřejněné uživateli na internetových stránkách http://shop.hoyerhandel.com  nepřijímá společnost HOYER Handel za vlastní. Podle zákonných předpisů není společnost HOYER Handel povinna prověřovat legitimnost obsahů zveřejňovaných uživateli a zkoumat případné porušení práva.
Uživatel poskytuje společnosti HOYER Handel časově a místně neomezené právo případně upravovat a zpřístupňovat zaslané/vložené příspěvky na internetových stránkách http://shop.hoyerhandel.com. Uživatel souhlasí s tím, aby společnost Hoyer povolila jiným uživatelům k soukromým účelům stahovat jím vložené recepty jako soubory ve formátu PDF, neomezeně je kopírovat a bez úplaty předávat svým známým a příbuzným ve výše uvedeném rozsahu.

Uživatel zaručuje, že žádný zaslaný/zveřejněný příspěvek neporušuje práva třetích osob, včetně autorských, známkových práv, patentových práv, obchodních tajemství, soukromí či jiná osobní práva nebo práva duševního vlastnictví. Uživatel zbavuje společnost HOYER Handel všech nároků třetích osob včetně přiměřených nákladů na právní obranu.

 

4. Nepřípustné jednání uživatele

Uživatelům internetových stránek http://shop.hoyerhandel.com se při užívání těchto stránek zakazujezpůsobit škodu jiným osobám či porušit jejich osobnostní práva,

  •         svým chováním porušit dobré mravy,
  •         vkládat nebo jinak zpřístupňovat pomlouvačné, nactiutrhačské, obscénní, urážlivé, pornografické, násilí schvalující nebo soukromí porušující obsahy,
  •         porušovat průmyslová a autorská práva nebo jiná vlastnická práva, vychvalovat prostřednictvím těchto internetových stránek zboží a služby nebo vyžadovat peněžní prostředky.
  •         Aktivity uživatele, které by způsobily nefunkčnost internetových stránek nebo přinejmenším omezení jejich užívání, jsou zakázány a mohou být trestně nebo občanskoprávně stíhány.
  •         Uživateli není dovoleno přihlašovat třetí osoby bez jejich vědomí a výslovného souhlasu k odběru newsletteru, účasti v soutěžích apod.
  •         Pokud uživatel poruší výše uvedená pravidla chování, může mu společnost HOYER Handel kdykoliv zablokovat přístup na tyto internetové stránky.


5. Registrace pro předávání komentářů a hodnocení, vkládání a ukládání receptů   

Pro vkládání hodnocení a komentářů se musí uživatel zaregistrovat a uvést libovolné uživatelské jméno a svou e-mailovou adresu. Uživatel může navíc nahrát i svou profilovou fotografii.


V návaznosti na registraci obdrží uživatel automaticky e-mailovou zprávu o založení účtu.
Po založení účtu může uživatel předávat komentáře a hodnocení a také vkládat a komentovat vlastní recepty včetně fotografií. Rovněž si může ve svém profilu ukládat oblíbené recepty. V této souvislosti je nutné respektovat výše uvedená ustanovení týkající se jednání uživatele. Jestliže uživatel při hodnocení uvede své jméno, je společnost HOYER Handel oprávněna, nikoliv však povinna, toto jméno při uveřejnění hodnocení uvést.


Společnost Hoyer Handel je oprávněna podle vlastního uvážení kdykoliv odstranit jednotlivé příspěvky uživatele nebo jejich část. Nezávisle na výše uvedeném právu provozovatel odstraní obsahy, které představují zakázané jednání uživatele podle článku 4. Obsahem v tomto smyslu se rozumí i software a jiné soubory a odkazy na jiné obsahy. Nárok uživatele na takové opatření, i vzhledem k příspěvkům třetích osob, však neexistuje. Společnost HOYER Handel bude uživatele zpravidla informovat o odstranění jeho příspěvku. Nárok uživatele na takovou informaci neexistuje.

 

6.  Objednávky v internetovém obchodě

Při objednávání zboží v našem internetovém obchodě s příslušenstvím musíte uvést všechny údaje potřebné k vyřízení objednávky (např. jméno, adresu, věk, údaje o platbě, telefonní číslo).

7.  Podmínky účasti v soutěžích

Na internetových stránkách  http://shop.hoyerhandel.com jsou uživatelé nepravidelně vyzýváni k účasti v soutěžích. Pro účast v těchto soutěžích platí následující obecná ustanovení:Právní cesta je vyloučena.  

 

  •         Ceny nelze vyplácet v hotovosti.  
  •         Zaměstnanci společnosti HOYER Handel GmbH i jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v soutěžích vyloučeni.  
  •         Účast v soutěži je povolena pouze fyzickým osobám, především je vyloučena účast prostřednictvím subjektů poskytujících služby v oblasti pořádání soutěží.
  •         Tyto podmínky mohou být v jednotlivých případech pozměněny nebo nahrazeny dalšími specifickými podmínkami účasti. Tyto specifické podmínky účasti pak mají přednost před obecnými podmínkami účasti.

8.Ručení

Uživatel je odpovědný za své jednání v souvislosti s internetovými stránkami  http://shop.hoyerhandel.com


Společnost HOYER Handel se bude o tyto internetové stránky pravidelně starat a zajišťovat jejich funkčnost i aktuálnost. Na trvalou dostupnost internetových stránek a správnost obsažených informací však společnost  HOYER Handel nemůže poskytnout záruku.


Společnost HOYER Handel ručí za úmysl a hrubou nedbalost. Dále společnost HOYER Handel ručí za porušení povinností z nedbalosti, jejichž splnění je zásadním předpokladem pro řádné naplnění smlouvy, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a na jejichž dodržení jako zákazník pravidelně spoléháte. V posledním jmenovaném případě ovšem společnost HOYER Handel ručí pouze za předvídatelné, typické smluvní škody. Společnost HOYER Handel neručí za porušení jiných povinností z lehké nedbalosti, než které byly uvedeny ve výše uvedených větách. Předchozí vyloučení odpovědnosti neplatí při škodách na životě či zdraví.


Datovou komunikaci prostřednictvím internetu nelze vzhledem ke stávajícímu stavu techniky garantovat jako bezchybnou a/nebo vždy dostupnou. Společnost HOYER Handel proto neručí za stálou nebo nepřerušovanou dostupnost internetových stránek.


Výše uvedená omezení ručení platí rovněž ve prospěch našich zákonných zástupců a subjektů pomáhajících nám s plněním smlouvy.
Odpovědnost podle zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku zůstává nedotčena.

 

9. Odkazy/obsahy třetích osob

Internetové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány uživateli pouze jako nabídka služeb. Pokud takový odkaz použijete, opustíte internetové stránky http://shop.hoyerhandel.com. Používání těchto odkazů je na vlastní riziko. Společnost HOYER Handel nemůže prověřovat všechny internetové stránky jiných společností a nemá žádný vliv na příslušný obsah. Společnost HOYER Handel proto není odpovědná za jejich obsah a nepřijímá ho ani za vlastní.

10.  Změny internetových stránek a podmínek užívání

Společnost HOYER Handel je oprávněna měnit obsahy a uspořádání svých internetových stránek. Totéž platí i pro tyto podmínky užívání. Změny podmínek užívání nabývají účinnosti vůči registrovaným uživatelům, jestliže jsou minimálně čtyři týdny předem e-mailem oznámeny uživateli a jím akceptovány. Oznámené změny se považují za akceptované, jestliže uživatel během čtyř týdnů po obdržení oznámení nepodá žádné námitky. Námitku lze zaslat poštou nebo e-mailem na adresy uvedené v impresu. Považuje se za včasnou, jestliže byla odeslána v uvedené lhůtě. Společnost HOYER Handel poukáže v e-mailu, kterým bude oznamovat změny, zvlášť na význam této lhůty a právní následek mlčení. Právní následek (přijetí mlčením) nastává pouze tehdy, jestliže bylo skutečně poskytnuto výše uvedené upozornění.

 

11.  Platnost a výpověď smlouvy o užívání

Registrovaný uživatel může smlouvu o užívání uzavřenou se společností HOYER Handel kdykoliv bez dodržení jakékoliv lhůty a bez uvedení jakýchkoliv důvodů vypovědět a výpověď zaslat poštou nebo e-mailem na adresy uvedené v impresu.


Společnost HOYER Handel má právo řádně ukončit smlouvu o užívání s každým registrovanými uživatelem bez uvedení důvodů při dodržení výpovědní lhůty čtyř týdnů.


Právo na mimořádnou výpověď ze závažného důvodu, zejména kvůli podstatnému nebo opakovanému porušení těchto podmínek užívání, zůstává nedotčeno. Platí § 314 občanského zákoníku (BGB) Spolkové republiky Německo.