Brugerbetingelser for websiden www.monsieur-cuisine.com og online shoppen shop.monsieur-cousine.com

1. Brugerbetingelsernes gyldighedsområde

De følgende brugerbetingelser gælder for websiden www.monsieur-cuisine.com, som udbydes af HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, 22761 Hamburg, Tyskland (efterfølgende kaldt HOYER Handel), samt de tjenester, der tilbydes på siden. Disse generelle brugerbetingelser kan i enkelte tilfælde erstattes af andre betingelse (fx betingelser for deltagelse i konkurrencer). For bestilling af varer i vores tilbehørsshop gælder udelukkende de almindelige forretningsbetingelser for tilbehørsshoppen. Når den tages i brug, accepteres brugerbetingelsernes gyldighed i deres givne udformning. For registrerede brugere gælder brugerbetingelserne, som de er udformet på registreringstidspunktet.

2. Ophavsret og andre rettighedsbeskyttelser

Websidens indhold, særligt illustrationer, billeder, lyd, video, scripts og tekster samt, hvordan de er arrangeret på websiden, er underlagt ophavsretlig beskyttelse og andre juridiske beskyttelser.

I særdeleshed opskrifterne samt opskriftssamlingerne på websiden er ligeledes ophavsretligt beskyttede. De kan til privat brug imidlertid downloades som PDF-filer og evt. printes ud.

HOYER Handel giver brugeren ikke eneretslige, ikke sublicenserbare, fysisk og tidsligt uindskrænkede rettigheder til de offentligt tilgængelige opskrifter på websiden, i det omfang det er beskrevet i det følgende. Brugeren må til privat brug downloade opskrifterne og kopiere dem i ubegrænset omfang. Brugeren må videregive opskrifterne til personligt bekendte og familiemedlemmer til privat brug uden at modtage betaling for det i det før nævnte omfang. Brug, der overskrider det førnævnte omfang, er ikke tilladt. I særdeleshed er den kommercielle brug af opskrifterne udelukket. 

Websidens indhold må ikke anvendes til kommercielle, forretningsmæssige og/eller offentlige formål, i særdeleshed ikke kopieres, videresendes, ændres eller gøres tilgængelige for tredjeparter. Indeholdte oplysninger om rettighedsbeskyttelse må ikke fjernes.

For så vidt at intet andet angivet, skal alle varemærker på denne hjemmeside varemærkebeskyttes til fordel for HOYER Handel GmbH eller en af deres licensgivere. Det gælder særligt for varemærker, logoer og emblemer.

3. Rettighedsindrømmelser i forhold til tilsendt materiale, egne bidrag, i særdeleshed opskrifter

Offentliggjort og/eller tilsendt materiale (forslag, ideer, opskrifter og andet indhold, som man sender til HOYER Handel eller selv indsætter på www.monsieur-cousine.com) gælder som videregivet på et ikke fortroligt grundlag, så at HOYER Handel ikke er underlagt nogen forpligtelser til at behandle det tilsendte materiale som fortroligt.

HOYER Handel er tjenesteudbyder i henhold til § 7 i den tyske telemediengesetz. Eget indhold, som er stillet til rådighed indenfor rammerne af tilbuddet, hæfter HOYER Handel for efter bestemmelserne under det nedenstående punkt 8.

HOYER Handel tager ikke ejerskab over indhold offentliggjort af brugere på websiderne www.monseur-cousine.com og shop.monsieur-cousine.de. Ifølge de juridiske forskrifter er HOYER Handel ikke forpligtet til at kontrollere retmæssigheden af indhold, som er offentliggjort af brugere, og undersøge, om det er i strid med lovgivningen

Brugeren giver HOYER Handel tidsligt og fysisk ubegrænset ret til evt. at redigere indsendte/indsatte bidrag og gøre dem offentligt tilgængelige på internetsiden www.monsieur-cousine.com. Brugeren erklærer sig indforstået med, at Hoyer giver andre brugere tilladelse til, at opskrifterne indsat af brugeren til privat brug må downloades som PDF og kopieres i ubegrænset omfang samt videregives til personligt bekendte og familiemedlemmer uden at modtage betaling for det i det før nævnte omfang. Brugeren garanterer, at der ikke bliver overtrådt nogen rettigheder overfor tredjeparter, inklusiv ophavs-, varemærke-, patentrettigheder, forretningshemmeligheder, privatsfæren eller andre personrelaterede rettigheder eller intellektuelle ejerrettigheder, når materialet tilsendes/offentliggøres. Brugeren fritager HOYER Handel for så vidt fra alle ansvar overfor tredjeparter samt de passende omkostninger for en retsproces.

4. Ikke tilladt brugeradfærd

Det er forbudt for brugerne af websiden www.monsieur-cuisine.com, når de bruger websiden

◦ at gøre skade på personer eller at krænke deres personlige rettigheder 

◦ med sin adfærd at være i strid med god skik og brug 

◦ at indsætte eller på anden måde gøre indhold tilgængeligt, der er ærekrænkende, diffamerende, obskønt, fornærmende, pornografisk, voldsforherligende eller krænker privatsfæren 

◦ at krænke erhvervsmæssige rettighedsbeskyttelser og ophavsrettigheder eller andre ejerrettigheder og via websiden at prissætte varer eller tjenesteydelser eller tilbyde midler af pengeværdi. 

◦ Brugeradfærd, som har til formål at gøre denne webside ufunktionsdygtig eller i det mindste at besvære brugen af den, er forbudt og kan forfølges civil- eller strafferetsligt. 

◦ Det er ikke tilladt for brugeren at tilmelde tredjeparter til nyhedsbreve, konkurrencer o.l. uden deres viden og udtrykkelige indvilligelse. 

◦ Hvis en bruger overtræder de ovennævnte forholdsregler har HOYER Handel til enhver tid tilladelse til at spærre tilgangen til denne webside.

 

5. Registrering for at afgive kommentarer og bedømmelser, og for at indsætte og gemme opskrifter  

For at kunne afgive bedømmelser og indsætte kommentarer skal brugeren registrere sig med et valgfrit brugernavn og sin e-mailadresse. Brugeren kan desuden også uploade et profil-/brugerbillede.

Efter registreringen får brugeren automatisk besked per e-mail om, at hans eller hendes konto er blevet oprettet.

Når kontoen er oprettet, kan brugeren afgive kommentarer og bedømmelser samt indsætte opskrifter med billede og kommentere. Ligeledes kan han eller hun gemme sine favoritopskrifter under sin profil. Her skal man være opmærksom på de overstående påbud for brugeradfærd. Hvis brugeren angiver sit navn sammen med bedømmelsen, så har HOYER Handel ret til, uden at være forpligtet, at angive det, i tilfælde af at bedømmelsen offentliggøres.

HOYER Handel har til enhver tid ret til efter eget valg at slette enkelte af brugerens bidrag eller dele af dem. Uafhængigt af den ovennævnte ret fjerner udbyderen indhold, som i henhold til punkt 4 udgør brugeradfærd, der ikke er tilladt. Indhold betyder også software og andre filer og henvisninger til deres indhold. Brugeren har imidlertid ikke krav på at tiltag af den slags, heller ikke med henblik på tredjeparters bidrag. HOYER Handel vil almindeligvis informere en bruger om at dennes bidrag er blevet slettet. Brugeren har ikke krav på at blive informeret.

6. Bestillinger fra online shoppen  

For at bestille via vores online tilbehørsshop skal man angive alle nødvendige informationer (fx navn, adresse, alder, betalingsoplysninger, telefonnummer), før at bestillingen kan gå igennem.

7. Betingelser for deltagelse i konkurrencer

På websiden www.monsieur-cuisine.com opfordres brugerne med uregelmæssige intervaller til at deltage i konkurrencer. For deltagelse i dem gælder følgende generelle bestemmelser:

◦ Rettens vej er udelukket.  

◦ Præmier kan ikke udbetales kontant.  

◦ Medarbejdere hos HOYER Handel GmbH samt deres pårørende er udelukket fra deltagelse i konkurrencer.  

◦ Det gives kun meget personlig tilladelse til at deltage i konkurrencer, i særdeleshed er det udelukket at deltage via et konkurrenceservice-firma 

◦ Disse betingelser kan i enkle tilfælde modificeres eller erstattes af yderligere betingelser for deltagelse. Disse særlige betingelser for deltagelse har i det tilfælde forrang for de generelle betingelser for deltagelse. 

8. Ansvar

Brugeren er selv ansvarlig for sin adfærd i sammenhæng med websiden www.monsieur-cuisine.com.

HOYER Handel opdaterer og vedligeholder regelmæssigt hjemmesiden. HOYER Handel hæfter imidlertid hverken for at websiden altid er til rådighed, eller at informationerne på den er korrekte.

HOYER Handel hæfter for intentioner og grov uagtsomhed. Desuden hæfter HOYER Handel for uagtsomme krænkelser af pligter, der skal leves op til for overhovedet at kunne effektuere kontrakten på behørig vis, og som truer kontraktens formål, hvis de overskrides, og som du som kunde kan stole regelmæssigt på bliver overholdt. I sidstnævnte tilfælde hæfter HOYER Handel imidlertid kun for forudseelige, typiske krænkelser af kontrakter. HOYER Handel hæfter ikke for andres let uagtsomme krænkelser ud over de pligter, som er nævnt i de ovenstående sætninger. De ovenstående fraskrivelser af ansvar gælder ikke ved skader på liv, krop og sundhed.

Kommunikation med data via internettet kan med nutidens teknologi ikke sikres at være fejlfri og/eller til enhver tid til rådighed. HOYER Handel hæfter for så vidt hverken for at websiden er permanent eller uafbrudt til rådighed.

De ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder også til fordel for vores juridiske stedfortrædere og personer, der assisterer med at opfylde kontrakten.

Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørt.

9. Links/tredjeparters indhold

Websiden indeholder genvejen med websider (links). De stilles udelukkende til rådighed som et servicetilbud til brugerne. Når man gør brug af sådan en genvej, forlader man monsieur-cuisine-websiden. Brugen af linkene sker på eget ansvar. HOYER Handel kan ikke kontrollere alle websider fra andre firmaer og har ingen indflydelse på det pågældende indhold. HOYER Handel påtager sig derfor hverken ansvaret for deres indhold eller tager ejerskab over det.

10. Ændringer af webside og brugerbetingelser 

HOYER Handel har ret til at ændre websidens indhold og opbygning. Det samme gælder for disse brugerbetingelser. Ændringer i brugerbetingelser træder i kraft overfor registrerede brugere, når de er blevet varslet mindst fire uger i forvejen og accepteret af brugeren. De varslede ændringer gælder som accepterede, når brugeren ikke indvender noget mod dem indenfor fire uger efter at varslingen er blevet modtaget. Indsigelsen kan sendes per post eller e-mail til adressen, der er angivet under impressum, og gælder som rettidig, hvis den er afsendt inden den nævnte frist. HOYER Handel vil i e-mailen, som varsler ændringerne, særligt henvise til fristens betydning og retsvirkningerne af tavshed. Retsvirkningerne (accept med tavshed) træder kun i kraft, hvis den førnævnte henvisning rent faktisk er blevet givet.

11. Brugeraftalens varighed og opsigelsesperiode

Brugeraftalen kan overfor HOYER Handel til enhver tid uden at skulle overholde en frist eller at angive grunde opsiges af en registreret bruger per post eller e-mail til adressen, som er angivet under impressum.

HOYER Handel har ret til at opsige brugeraftalen med enhver registreret bruger uden at angive nogen grunde med en frist på fire uger.

Retten til i usædvanlige tilfælde at opsige aftalen af en vigtig grund, i særdeleshed på grund af betydelige og gentagende krænkelser af brugerbetingelserne, forbliver uberørt. Her gælder § 314 i lovbogen for tysk civillovgivning.