Käyttöehdot

Käyttöehdot verkkosivustolle www.hoyerhandel.com ja verkkokaupalle shop.hoyerhandel.com

1. Käyttöehtojen soveltamisala

Seuraavat käyttöehdot koskevat yrityksen HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg, (seuraavassa: HOYER Handel) tarjoamaa verkkosivustoa www.hoyerhandel.com sekä tällä sivustolla tarjottuja palveluja. Nämä Yleiset käyttöehdot voidaan yksittäistapauksessa korvata lisäehdoilla (esim. kilpailujen osallistumissäännöt). Tuotteiden tilaamiseen tarvikekaupastamme pätevät ainoastaan tarvikekaupan yleiset sopimusehdot. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksytään nämä käyttöehdot kulloinkin voimassa olevassa muodossa. Rekisteröidyille käyttäjille käyttöehdot ovat voimassa rekisteröitymisen ajankohtana voimassa olevassa muodossa.

2. Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet

Verkkosivuston sisältö, erityisesti grafiikat, kuvat, äänitallenteet, videot, kirjoitukset ja tekstit sekä näiden rakenne internet-sivustollamme, on tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta.

Erityisesti verkkosivustolla julkaistut reseptit sekä reseptikokoelma ovat myös tekijänoikeudellisesti suojattuja. Yksityiskäyttöön voit kuitenkin ladata PDF-tiedoston ja tarvittaessa tulostaa sen.

HOYER Handel luovuttaa käyttäjälle tällä verkkosivustolla julkaistuille resepteille ei-yksinomaiset, ei-alilisensoitavat, paikallisesti ja ajallisesti rajattomat käyttöoikeudet seuraavassa määritellyssä laajuudessa. Käyttäjä saa ladata näitä reseptejä yksityisiin tarkoituksiin ja kopioida niitä rajattomasti. Käyttäjä saa antaa reseptejä tuttavilleen ja sukulaisilleen maksutta yksityiskäyttöön edellä mainitussa laajuudessa. Edellä mainitun laajuuden ylittävä käyttö on kielletty. Erityisesti reseptien kaupallinen käyttö on kielletty. 

Verkkosivuston sisältöä ei saa käyttää kaupallisiin, liiketoiminnallisiin ja/tai julkisiin tarkoituksiin, erityisesti sitä ei saa kopioida, levittää, muuttaa tai saattaa kolmansien osapuolien käyttöön. Suojattuihin oikeuksiin viittaavia ohjeita ei saa poistaa.

Mikäli toisin ei ole määritelty, ovat tämän verkkosivuston kaikki tavaramerkit HOYER Handel GmbH:n tai tämän lisenssinantajan oikeudellisesti suojattua omaisuutta. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkejä, logoja ja tunnuskuvia.

3. Lähetysten, omien julkaisujen, erityisesti reseptien oikeuksien luovutus

Julkaisut ja/tai lähetykset (ehdotukset, ideat, reseptit ja muut sisällöt, jotka lähetät HOYER Handelille tai lisäät rekisteröinnin jälkeen itse sivulle www.hoyerhandel.com), katsotaan lähetetyiksi ei-luottamuksellisina, niin että HOYER Handel ei ole velvollinen käsittelemään näitä lähetyksiä luottamuksellisina.

HOYER Handel on palveluntarjoaja Saksan telemedialain (TMG) § 7 I mukaisesti. Omasta sisällöstä tämän tarjonnan puitteissa HOYER Handel vastaa alla olevan numeron 8 määräysten mukaisesti.

Käyttäjien verkkosivustoilla www.hoyerhandel.com ja shop.hoyerhandel.de julkaisemat sisällöt eivät ole HOYER Handelin omaisuutta. Lakisääteisesti HOYER Handel ei ole velvoitettu tarkastamaan käyttäjien julkaisemien sisältöjen lainmukaisuutta ja tutkimaan niitä oikeudenloukkausten suhteen

Käyttäjä luovuttaa HOYER Handelille ajallisesti ja paikallisesti rajattomat oikeudet hänen lähettämiensä/lisäämiensä julkaisujen mahdolliseen työstämiseen ja julkaisemiseen internet-sivustolla www.hoyerhandel.com. Käyttäjä hyväksyy sen, että Hoyer antaa muille käyttäjille luvan ladata hänen lisäämiään reseptejä yksityiskäyttöön PDF-muodossa, kopioida niitä rajattomasti sekä luovuttaa niitä edelleen henkilökohtaisessa tuttavien ja sukulaisten piirissä yksityiseen käyttöön maksutta edellä mainitussa laajuudessa. Käyttäjä vakuuttaa, ettei mikään lähetyksistä/julkaisuista loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja patenttioikeudet, liikesalaisuuksia, yksityisyyttä tai muita henkilökohtaisia oikeuksia tai immateriaalisia omistusoikeuksia. Käyttäjä vapauttaa siten HOYER Handelin tältä osin kolmannen osapuolen kaikista vaateista ja oikeusturvatoimen kohtuullisista kustannuksista.

4. Käyttäjän kielletty käytös

Verkkosivuston www.hoyerhandel.com käyttäjiltä on kielletty käyttää sivustoa siten, että

                            tuotetaan vahinkoa henkilöille tai loukataan heidän henkilökohtaisia oikeuksiaan 

                            toimitaan käyttäjänä hyvien tapojen vastaisesti 

                            lisätään herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, säädytöntä, pilkkaavaa, pornografista, väkivaltaa ihannoivaa tai yksityisyyttä loukkaavaa aineistoa tai asetetaan sitä muutoin saataville 

                            loukataan kaupallisia immateriaalisia ja tekijänoikeuksia tai muita omaisuusoikeuksia tai mainostetaan tämän verkkosivuston kautta tavaroita tai palveluja tai pyydetään taloudellista hyötyä. 

                            Käyttäjän toiminnot, joiden tavoitteena on tehdä tämä verkkosivusto käyttökelvottomaksi tai vähintään vaikeuttaa sen käyttöä, ovat kiellettyjä ja niillä voi olla siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. 

                            Käyttäjälle on kiellettyä ilmoittaa kolmas osapuoli uutiskirjeeseen, kilpailuihin tms. ilman tämän tietämystä ja nimenomaista suostumusta. 

                            Jos käyttäjä loukkaa edellä mainittuja käyttäytymissääntöjä, voi HOYER Handel milloin tahansa estää tälle verkkosivustolle pääsyn.

 

5. Rekisteröinti kommentteja ja arvosteluja varten, reseptien lisäys ja tallennus  

Arvosteluja ja kommentteja varten käyttäjän on rekisteröidyttävä ilmoittamalla vapaasti valinnainen käyttäjänimi ja sähköpostiosoite. Käyttäjä voi lisäksi ladata profiili-/käyttäjäkuvan.

Rekisteröinnin jälkeen käyttäjä saa tilin luomisesta automaattisesti viestin sähköpostilla.

Tilin luomisen jälkeen käyttäjä voi lähettää kommentteja ja arvosteluja sekä lisätä omia reseptejä ja kuvia ja kommentoida. Samoin hän voi tallentaa suosikkireseptinsä profiiliinsa. Tällöin on huomioitava edellä mainitut käyttäytymissäännöt. Jos käyttäjä ilmoittaa arvostelun yhteydessä nimensä, on HOYER Handel oikeutettu, mutta ei velvoitettu, käyttämään nimeä arvostelun julkaisussa.

Hoyer Handel on oikeutettu milloin tahansa harkintansa mukaan poistamaan käyttäjien yksittäisiä lähetyksiä tai niiden osia. Edellä mainitusta oikeudesta riippumatta palveluntarjoaja poistaa sisällöt, jotka edustavat numeron 4 mukaista käyttäjän kiellettyä käytöstä. Sisältöä tässä mielessä ovat myös ohjelmat ja muut tiedostot sekä viittaukset muihin sisältöihin. Käyttäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia sellaista toimenpidettä, ei myöskään kolmansien osapuolien julkaisujen suhteen. HOYER Handel yleensä tiedottaa käyttäjälle hänen julkaisunsa poistamisesta. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia tiedottamista.

6. Tilaukset verkkokaupassa  

Kun haluat tilata tarvikkeita verkkokaupasta, sinun on ilmoitettava kaikki tilauksen suorittamiseksi tarvittavat tiedot (esim. nimi, osoite, ikä, maksutiedot, puhelinnumero).

7. Kilpailujen osallistumisehdot

Verkkosivustolla www.hoyerhandel.com järjestetään käyttäjille epäsäännöllisin väliajoin kilpailuja. Kilpailuihin osallistumista koskevat seuraavat yleiset määräykset:

                            Oikeudellinen vastuu pidätetään.  

                            Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi.  

                            HOYER Handel GmbH:n työntekijät ja heidän sukulaisensa eivät ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuihin.  

                            Kilpailuun on osallistuttava henkilökohtaisesti, erityisesti automaattinen osallistuminen pelipalvelujen kautta on kielletty 

                            Näitä ehtoja voidaan yksittäistapauksessa muuntaa tai korvata erityisillä lisäehdoilla. Nämä erityiset osallistumisehdot ovat tällöin ensisijaisia yleisiin osallistumisehtoihin nähden. 

8. Vastuu

Käyttäjä on itse vastuussa käyttäytymisestään verkkosivuston www.hoyerhandel.com yhteydessä.

HOYER Handel ylläpitää ja huoltaa tätä verkkosivustoa. HOYER Handel ei vastaa verkkosivuston jatkuvasta saatavuudesta ja sen sisältämien tietojen virheettömyydestä.

HOYER Handel on vastuussa tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta. HOYER Handel on myös vastuussa tuottamuksellisesta sopimuksen asianmukaiselle toteuttamiselle olennaisten velvollisuuksien, joiden noudattamiseen asiakas saa säännönmukaisesti luottaa, laiminlyönnistä, joka vaarantaa sopimuksen tarkoitusten saavuttamisen. Viimeksi mainitussa tapauksessa HOYER Handelin vastuu rajoittuu kuitenkin vain ennustettavissa oleviin, sopimukselle ominaisiin vahinkoihin. HOYER Handel ei ole vastuussa muiden kuin edellä mainittujen velvollisuuksien lievästä huolimattomuudesta aiheutuvasta laiminlyönnistä. Yllä luetellut vastuun poissulkemiset eivät ole voimassa, kun henkeä, ruumista tai terveyttä on vahingoitettu.

Tietoliikenne internetin välityksellä ei tekniikan tämänhetkisen tason perusteella voi olla virheetöntä ja / tai aina käytettävissä. Siten HOYER Handel ei vastaa verkkosivuston jatkuvasta ja keskeytymättömästä saatavuudesta.

Edellä luetellut vastuun rajoitukset koskevat myös laillisia edustajiamme ja toimijoitamme.

Tuotevastuulain mukainen vastuu säilyy ennallaan.

9. Kolmannen osapuolen linkit/sisällöt

Tämä verkkosivusto sisältää yhteyksiä verkkosivustoihin (linkit). Nämä on tarkoitettu vain palvelemaan käyttäjiä. Kun käytät sellaista linkkiä, poistut hoyerhandel-verkkosivustolta. Linkkien käyttäminen tapahtuu omalla vastuulla. HOYER Handel ei voi tarkastaa kaikkia muiden yritysten verkkosivuja eikä omaa vaikutusvaltaa niiden sisältöön. Siksi HOYER Handel ei ota vastuuta niiden sisällöstä eikä ole siihen missään omistussuhteessa.

10. Verkkosivuston ja käyttöehtojen muuttaminen 

HOYER Handel on oikeutettu muuttamaan verkkosivuston sisältöä ja rakennetta. Sama koskee näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutokset astuvat voimaan rekisteröidyille käyttäjille, kun niistä ilmoitettiin sähköpostilla vähintään neljä viikkoa etukäteen ja käyttäjä hyväksyi ne. Ilmoitettujen muutosten katsotaan olevan hyväksyttyjä, jos käyttäjä ei vastusta muutoksia neljän viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Vastalause voidaan osoittaa postin tai sähköpostin välityksellä julkaisutiedoissa mainittuihin osoitteisiin ja sen katsotaan saapuneen ajoissa, kun se on lähetetty mainitun määräajan puitteissa. HOYER Handel viittaa sähköpostissa, jossa muutoksista ilmoitetaan, erityisesti määräajan merkitykseen ja vaikenemisen oikeudellisiin seuraamuksiin. Oikeudellinen seuraamus (hiljainen suostumus) on voimassa vain, kun edellä mainittu ohje on todella ilmoitettu.

11. Käyttösopimuksen kesto ja irtisanominen

Rekisteröidyt käyttäjät voivat irtisanoa käyttösopimuksen HOYER Handelille milloin tahansa ilman määräajan noudattamista ja syytä ilmoittamatta postin tai sähköpostin välityksellä julkaisutiedoissa mainittuihin osoitteisiin.

HOYER Handel on oikeutettu päättämään käyttösopimuksen jokaisen rekisteröidyn käyttäjän kanssa syytä ilmoittamatta neljän viikon määräajan puitteissa.

Oikeus erityiseen irtisanomiseen painavasta syystä, erityisesti näiden käyttöehtojen huomattavan tai toistuneen loukkauksen seurauksena, säilyy ennallaan. Sovellettava laki on Saksan siviililakikirjan (BGB) § 314.