Αν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από το συμβόλαιο, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο και να το επιστρέψετε σε

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 Münster

Με το παρόν εγώ/εμείς(*) υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από το συμβόλαιο που σύναψα/συνάψαμε(*) σχετικά με την αγορά των ακόλουθων εμπορευμάτων (*) την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών (*)

 

 

 

 

 

Ημερομηνία παραγγελίας (*)/ημερομηνία παραλαβής(*):

Όνομα καταναλωτή/καταναλωτών:

Διεύθυνση καταναλωτή/καταναλωτών:

 

Υπογραφή καταναλωτή/καταναλωτών

 

Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε το περιττό