Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja za internetsku stranicu www.hoyerhandel.com i internetsku trgovinu shop.hoyerhandel.com

1. Područje važenja i Uvjeti korištenja

Sljedeći Uvjeti korištenja vrijede za internetsku stranicu društva HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg, (u daljnjem tekstu: društvo HOYER Handel) www.hoyerhandel.com te usluge ponuđene na ovoj internetskoj stranici. U pojedinačnom slučaju ove Opće uvjete korištenja mogu zamijeniti dodatni uvjeti (npr. Uvjeti sudjelovanja za nagradne igre). Za naručivanje robe u našoj trgovini pribora vrijede isključivo Opći uvjeti poslovanja za trgovinu pribora. Početkom korištenja korisnik prihvaća valjanost ovih Uvjeta korištenja u trenutačno važećoj verziji. Za registrirane korisnike vrijede Uvjeti korištenja u verziji u trenutku registracije.

2. Autorska i druga prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj internetske stranice, a posebno grafički prikazi,  fotografije, tonski zapisi, videozapisi, transkripti i tekstovi te njihov raspored na internetskoj stranici zaštićeni su autorskim pravom i drugim zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva.

Autorskim pravima zaštićeni su u prvom redu recepti objavljeni na internetskoj stranici te zbirka recepata. No isti se za privatnu uporabu mogu skinuti i eventualno ispisati kao PDF datoteka.

Društvo HOYER Handel korisniku odobrava neisključiva, prostorno i vremenski neograničena prava korištenja recepata objavljenih na ovoj internetskoj stranici, a koja prava se ne mogu dati u podlicencu, i to u opsegu utvrđenom u sljedećem dijelu. Te recepte korisnik smije skidati i neograničeno umnožavati u privatne svrhe. Korisnik smije besplatno distribuirati recepte u vlastitom krugu poznanika i rodbine za privatnu uporabu u prethodno navedenom opsegu. Uporaba koja nadilazi okvire prethodno navedenog opsega nije dopuštena. U prvom redu isključuje se uporaba recepata u komercijalne svrhe. 

Sadržaj internetske stranice ne smije se koristiti u komercijalne, poslovne i/ili javne svrhe, a osobito se ne smije kopirati, širiti, mijenjati ili učiniti dostupnim trećim osobama. Uključene napomene o zaštićenim pravima ne smiju se uklanjati.

Ako nije drukčije navedeno, svi zaštitni znakovi na ovoj internetskoj stranici zaštićeni su pravima o žigovima u korist društva HOYER Handel GmbH ili jednog od njegovih davatelja licence. To se posebno odnosi na marke, logotipe i ambleme.

3. Davanje prava za poslane sadržaje, vlastite priloge i osobito recepte

Objave i/ili poslani sadržaji (prijedlozi, ideje, recepti i ostali sadržaji koje šaljete društvu HOYER Handel ili sami umetnete na www.hoyerhandel.com nakon registracije) smatraju se na osnovi koja nije povjerljiva proslijeđenima i stoga društvo HOYER Handel nije obvezno povjerljivo postupati s tim poslanim sadržajima.

Društvo HOYER Handel je pružatelj usluga u smislu članka 7 I Zakona o elektroničkim medijima. Za vlastite sadržaje stavljene na raspolaganje u sklopu ponude odgovara društvo HOYER Handel prema odredbama dolje navedene točke 8.

Društvo HOYER Handel ne prihvaća kao svoje sadržaje koje su korisnici objavili na internetskim stranicama www.hoyerhandel.com i shop.hoyerhandel.de. Prema zakonskim propisima društvo HOYER Handel nije obvezno provjeravati zakonitost sadržaja koje su objavili korisnici i kontrolirati povrede prava

Korisnik društvu HOYER Handel daje vremenski i prostorno neograničeno pravo da eventualno uredi predane/umetnute priloge i da ih učini javno dostupnima na internetskoj stranici www.hoyerhandel.com. Korisnik je suglasan s tim da društvo Hoyer dopusti drugim korisnicima skidanje njegovih umetnutih recepata kao PDF datoteka u privatne svrhe, njihovo neograničeno umnožavanje te besplatnu distribuciju istih u vlastitom krugu poznanika i rodbine za privatnu uporabu u prethodno navedenom opsegu. Korisnik jamči da nijedan od poslanih sadržaja / objava neće prouzročiti povredu prava trećih osoba, uključujući autorska prava, prava o žigovima, patentna prava, poslovne tajne, privatnu sferu ili druga osobna prava ili prava intelektualnog vlasništva. U tom pogledu korisnik oslobađa društvo HOYER Handel od svih potraživanja trećih osoba i pripadajućih troškova pravne obrane.

4. Nedopušteno ponašanje korisnika

Korisnicima internetske stranice www.hoyerhandel.com zabranjeno je da tijekom korištenja internetske stranice

                            nanose štetu osobama ili prouzroče povredu njihovih osobnih prava 

                            svojim ponašanjem prouzroče povredu dobrih običaja 

                            umeću ili na drugi način čine dostupnima klevetničke, difamantne, opscene, uvredljive, pornografske sadržaje, sadržaje koji potiču nasilje ili uzrokuju povredu privatne sfere 

                            uzrokuju povredu industrijskih prava intelektualnog vlasništva i autorskih prava ili drugih prava vlasništva i da putem ovih internetskih stranica prekomjerno veličaju robu ili usluge ili da traže novčana sredstva. 

                            Zabranjene su aktivnosti korisnika kojima je cilj učiniti ovu internetsku stranicu nefunkcionalnom ili u svakom slučaju otežati njezino korištenje, a koje se aktivnosti mogu građanskopravno i kaznenopravno sankcionirati. 

                            Zabranjuje se korisniku da prijavljuje treće osobe na bilten, nagradne igre ili slično bez njihovog znanja i njihove izričite suglasnosti. 

                            Ako korisnik počini povredu prethodno navedenih pravila ponašanja, društvo HOYER Handel korisniku smije blokirati pristup toj internetskoj stranici.

 

5. Registracija za davanje komentara i ocjena, umetanje i pohranjivanje recepata  

Za ocjenjivanje i umetanje komentara korisnik se mora registrirati navodeći korisničko ime po slobodnom izboru i svoju e-mail adresu. Korisnik može dodatno učitati vlastiti profil/fotografiju.

Nakon registracije korisnik će e-mailom automatski dobiti poruku da je njegov račun izrađen.

Nakon izrade računa korisnik može davati komentare i ocjene te umetati vlastite recepte s fotografijama i komentirati ih. Korisnik također može pohranjivati svoje preferirane recepte na svom profilu. Pritom treba poštivati prethodno navedene odredbe o ponašanju korisnika. Ako korisnik uz ocjenu navede svoje ime, društvo HOYER Handel ima pravo, ali nije obvezno navesti njegovo ime prilikom objavljivanja ocjene.

Društvo Hoyer Handel ima pravo izbrisati pojedine priloge ili dijelove priloga korisnika u svakom trenutku prema vlastitoj želji. Neovisno o prethodno navedenom pravu vlasnik stranice uklonit će sadržaje koji predstavljaju zabranjeno ponašanje korisnika u skladu s točkom 4. U tom smislu sadržaji uključuju i softver te ostale datoteke i uputnice na druge sadržaje. Korisnik nema pravo na takvu radnju ni u pogledu priloga trećih osoba. Društvo HOYER Handel u pravilu će korisnika informirati o brisanju njegovog priloga. No korisnik nema pravo tražiti da ga se o tome informira.

6. Narudžbe u internetskoj trgovini  

Kako biste mogli vršiti narudžbe u našoj internetskoj trgovini pribora, morate navesti sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe (npr. ime i prezime, adresa, dob, podaci za plaćanje, telefonski broj).

7. Uvjeti sudjelovanja na nagradnim igrama

Na internetskoj stranici www.hoyerhandel.com korisnicima će povremeno biti ponuđeno da sudjeluju na nagradnim igrama. Za sudjelovanje na njima vrijede sljedeće opće odredbe:

                            Pravni put je isključen.  

                            Nagrade se ne mogu isplatiti u gotovini.  

                            Zaposlenici društva HOYER Handel GmbH i njihovi članovi obitelji isključeni su iz sudjelovanja na nagradnim igrama.  

                            Sudjelovanje na nagradnoj igri dopušteno je samo osobama, osobito je isključeno sudjelovanje preko servisa za nagradne igre 

                            U pojedinačnom slučaju ove Uvjete mogu modificirati ili zamijeniti dodatni posebni uvjeti sudjelovanja  U tom slučaju ti posebni uvjeti sudjelovanja imaju prednost pred općim Uvjetima sudjelovanja. 

8. Odgovornost

Korisnik snosi sam odgovornost za svoje ponašanje u svezi s internetskom stranicom www.hoyerhandel.com.

Društvo HOYER Handel redovito će uređivati i održavati ovu internetsku stranicu. No društvo HOYER Handel ne može jamčiti za stalnu dostupnost internetske stranice te ispravnost informacija sadržanih na njoj.

Društvo HOYER Handel odgovara za namjeru i grubu nepažnju. Nadalje društvo HOYER Handel odgovara za povredu obveza počinjenu nepažnjom, a čije ispunjenje uopće omogućuje propisno provođenje ugovora, čija povreda ugrožava ostvarenje svrhe ugovora i u čije se pridržavanje Vi kao klijent uobičajeno možete pouzdati. No u posljednje navedenom slučaju društvo HOYER Handel odgovara samo za predvidivu štetu tipičnu za ugovor. Društvo HOYER Handel ne odgovara za povredu obveza počinjenu običnom nepažnjom, a koje obveze nisu one navedene u prethodnim stavcima. Prethodna ugovorna isključenja zakonskog jamstva ne vrijede u slučaju povrede života, tijela i zdravlja.

Prema trenutačnom stanju tehnike komunikacija podacima putem interneta ne može se osigurati na način da bude bez pogrešaka i/ili dostupna u svakom trenutku. U tom pogledu društvo HOYER Handel ne odgovara za stalnu niti za neprekidnu dostupnost internetske stranice.

Prethodna ograničenja odgovornosti vrijede i u korist naših zakonskih zastupnika i zastupnika u ispunjenju.

Odgovornost sukladno Zakonu o jamstvu proizvođača ostaje neizmijenjena.

9. Poveznice / sadržaji trećih osoba

Internetska stranica sadrži poveznice s internetskim stranicama. One su korisnicima stavljene na raspolaganje samo kao dodatne usluge. Ako otvorite takvu poveznicu, napustit ćete internetsku stranicu hoyerhandel. Poveznice se koriste na vlastiti rizik. Društvo HOYER Handel ne može provjeravati sve internetske stranice drugih poduzeća i ne može utjecati na dotični sadržaj. Stoga društvo HOYER Handel ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj te ga ne prihvaća kao svojeg.

 

10. Izmjene internetske stranice i Uvjeta korištenja 

Društvo HOYER Handel ima pravo mijenjati sadržaje i strukturu internetske stranice. Isto vrijedi za ove Uvjete korištenja. Izmjene Uvjeta korištenja za registrirane korisnike stupaju na snagu ako su najavljene putem e-maila najmanje četiri tjedna ranije i ako ih je korisnik prihvatio. Najavljene izmjene smatraju se prihvaćenim ako korisnik ne podnese prigovor na izmjene u roku od četiri tjedna po primitku najave. Prigovor se može podnijeti poštom ili putem e-maila na adrese navedene u impresumu i smatra se pravodobnim ako je poslan unutar navedenog roka. Društvo HOYER Handel će u e-mailu s najavom izmjena zasebno uputiti na važnost roka i pravne posljedice u slučaju neočitovanja. Pravne posljedice (prihvaćanje šutnjom) nastupaju samo ako je prethodno navedena napomena stvarno dana.

11. Trajanje Ugovora o korištenju i otkazivanje

Registrirani korisnik može otkazati Ugovor o korištenju s društvom HOYER Handel u svakom trenutku bez poštivanja određenog roka i bez navođenja razloga poštanskim putem ili putem e-maila na adrese navedene u impresumu.

Društvo HOYER Handel ima pravo redovito otkazati Ugovor o korištenju sa svakim registriranim korisnikom bez navođenja razloga u roku od četiri tjedna.

Pravo na izvanredni otkaz iz važnog razloga, osobito zbog ozbiljne ili ponovljene povrede ovih Uvjeta korištenja, ostaje neizmijenjeno. Primjenjuje se članak 314 Građanskog zakonika.