Naudojimo taisyklės

Internetinės svetainės www.hoyerhandel.com ir internetinės parduotuvės shop.hoyerhandel.com naudojimo taisyklės.

1. Naudojimo taisyklių galiojimas

Toliau išdėstytos naudojimo taisyklės galioja įmonės „HOYER Handel GmbH“ Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburgas (toliau vadinamos „HOYER Handel GmbH“) siūlomoje internetinėje svetainėje www.hoyerhandel.com bei toje internetinėje svetainėje siūlomoms paslaugoms. Šias Bendrąsias naudojimo taisyklės atskirais atvejais gali pakeisti kitos taisyklės (pvz., dalyvavimo loterijose taisyklės). Prekių pardavimui mūsų priedų parduotuvėje galioja tik priedų parduotuvės bendrosios naudojimo taisyklės. Naudojantis parduotuve ir svetaine patvirtinate kad su šiomis naudojimo taisyklėmis sutinkate. Registruotiems naudotojams taikomos registruojantis galiojusios naudojimo taisyklės.

2. Autorinės ir kitos teisės

Internetinės svetainės turinio, ypač grafinių elementų, nuotraukų, garso ir vaizdo įrašų, scenarijų ir tekstų bei jų išdėstymo svetainėje autorinės teisės saugomos, galioja kiti apsaugos įstatymai.

Ypač saugomos internetinėje svetainėje skelbiamų receptų bei jų rinkinių autorinės teisės. Tačiau asmeniniam naudojimui galite juos atsisiųsti ir atsispausdinti PDF formatu.

„HOYER Handel“ naudotojui šiems internetinėje svetainėje patalpintiems receptams naudotojui suteikia neišskirtines, nelicencijuotas, erdvėje ir laike neribojamas toliau išdėstytos apimties naudojimo teises. Naudotojas šiuos receptus gali atsisiųsti asmeninėms reikmėms ir neribotai dauginti. Naudotojas gali receptus be užmokesčio aukščiau paminėta apimtimi dalinti pažįstamiems ir giminėms naudoti asmeniškai. Dauginti ir naudoti kita, nei nurodyta aukščiau, apimtimi neleidžiama. Ypač draudžiama receptus naudoti komerciniais tikslais. 

Internetinės svetainės turinio negalima naudoti komerciniais, verslo ir / arba visuomeniniais tikslais, ypač kopijuoti, platinti, keisti ar perleisti trečioms šalims. Nuorodų į autorines teises šalinti negalima.

Jei nenurodyta kitaip, visi šioje internetinėje svetainėje esantys prekių ženklai apsaugoti „HOYER Handel GmbH“ arba jos licencijos išdavėjo naudai. Tai ypač galioja prekių ženklams, logotipams ir emblemoms.

3. Siuntimas, Jūsų įrašai, ypatingi receptai
Teisių suteikimas

Viešinimai ir / arba atsiunčiama informacija (pasiūlymai, idėjos, receptai ir kita medžiaga, kurią Jūs siunčiate „HOYER Handel“ arba po registracijos patys įkeliate į www.hoyerhandel.com) nelaikomi konfidencialiais, tad „HOYER Handel“ neprivalo su šia atsiunčiama informacija elgtis konfidencialiai.

„HOYER Handel“ pagal Elektroninės žiniasklaidos įstatymo § 7 I (TMG) laikomas paslaugų teikėju. Už savo pa teiktą pasiūlymų turinį „HOYER Handel“ atsako pagal nuostatas išdėstytas 8 punkte.

„Hoyer Handel“ nesisavina naudotojų internetinėse svetainėse www.hoyerhandel.com ir shop.hoyerhandel.de paskelbto turinio. Pagal įstatymus „HOYER Handel“ neprivalo tikrinti, ar naudotojų skelbiama informacija yra teisėta, neprivalo tikrinti, ar nebuvo pažeisti įstatymai.

Naudotojas suteikia „HOYER Handel“ laike ir erdvėje neribotą teisę, jei reikia, tvarkyti ir viešinti internetinėje svetainėje www.hoyerhandel.com.jo pateiktus / įkeltus pranešimus. Naudotojas sutinka, kad „Hoyer“ leis kitiems naudotojams jo pateiktus receptus atsisiųsti naudoti asmeniškai PDF formatu, neribotai dauginti bei be atlygio aukščiau minėta apimtimi naudoti asmeniškai platinti savo pažįstamų ir giminių rate. Naudotojas užtikrina, kad jokie jo įkelti / paviešinti tekstai nepažeidžia trečiųjų šalių teisių tarp jų autorių, prekės ženklų, patentinių teisų, verslo paslapčių, asmeninės sferos ar kitų žmogaus ar nuosavybės teisių. Naudotojas „HOYER Handel“ atleidžia nuo trečiųjų šalių pretenzijų bei atitinkamų teisinės gynybos išlaidų.

4. Neleidžiamas naudotojo elgesys

Neleidžiama naudoti internetinės svetainės www.hoyerhandel.com, jei dėl to:

                            kenkiama žmonėms arba pažeidžiamos jų teisės; 

                            dėl jos naudojimo nusižengiama moralei; 

                            skleidžiamas ar kitaip platinamas šmeižiantis, įžeidinėjantis, nešvankus, pornografinis, prievartą propaguojantis arba asmeninę sferą pažeidžiantis turinys; 

                            pažeidžiamos verslo apsaugos ir autorių teisės ar kitos nuosavybės teisės ir per šias internetines svetaines reklamuojamos prekės ar paslaugos arba prašoma finansinių lėšų. 

                            Naudotojo veikla, kurios tikslas internetinę svetainę išjungti ar bent apsunkinti jos veikimą yra draudžiami, dėl to gali būti keliamos civilinės ir baudžiamosios bylos. 

                            Naudotojui draudžiama registruoti trečiąsias šalis naujienlaiškiams, loterijoms ir pan. be jų žinios ir aiškaus sutikimo. 

                            Jei naudotojas aukščiau paminėtoms taisyklėms nusižengs, „HOYER Handel“ gali bet kada prieigą prie internetinės svetainės užblokuoti.

 

 

5. Registracija norint komentuoti ir vertinti, kurti ir išsaugoti receptus  

Norėdamas vertinti ir komentuoti naudotojas turi užsiregistruoti nurodydamas savo laisvai pasirenkamą naudotojo vardą ir el. pašto adresą, Papildomai naudotojas gali įkelti taip pat ir profilio / naudotojo nuotrauką.

Po registracijos naudotojas automatiškai el. paštu gaus žinutę, kad jo paskyra sukurta.

Sukūręs paskyrą naudotojas gali komentuoti ir vertinti bei kurti savo receptus, įkelti nuotraukas bei juos aprašyti. Taip pat savo profilyje jis gali išsaugoti savo mėgstamiausius receptus. Čia turi būti laikomasi aukščiau minėtų naudojimo nuostatų. Jei naudotojas vertindamas nurodo savo vardą, „HOYER Handel“ turi teisę, bet neprivalo, skelbdama įvertinimą vardą nurodyti.

„Hoyer Handel“ turi teisę bet kada savo nuožiūra atskirus naudotojo įrašus ar jų dalis ištrinti. Nepriklausomai nuo aukščiau paminėtos teisės svetainės administratorius ištrins įrašus, kurie atitinka ties 4 punktu išvardintus draudimus. Tai taip pat gali būti programinė įranga, kitokios bylos ir nuorodos į kitas svetaines. Tačiau naudotojas teisės į tokias priemones, taip pat ir trečiųjų šalių atžvilgiu, neturi. „HOYER Handel“ paprastai naudotoją apie ištrinamą jo įrašą informuos. Naudotojas neturi teisės reikalauti, kad jam apie tai būtų pranešta.

6. Užsakymai internetinėje parduotuvėje  

Norėdami užsakyti internetinėje priedų parduotuvėje turite nurodyti užsakymui vykdyti reikalingus duomenis (pvz., pavardę, vardą, adresą, amžių, mokėjimo duomenis, telefono numerį).

7. Dalyvavimo loterijose sąlygos

Internetinėje svetainėje www.hoyerhandel.com naudotojai kartais raginami dalyvauti loterijose. Jose dalyvaujant galioja toliau išdėstytos bendrosios nuostatos:

                            kitoks teisinis būdas yra neįmanomas;  

                            už prizus gryni pinigai neišmokami;  

                            „HOYER Handel GmbH“ darbuotojai bei jų artimieji loterijose dalyvauti negali;  

                            loterijoje dalyvauti galima tik asmeniškai, ypač draudžiama loterijose dalyvauti per loterijų paslaugas teikiančias įmones. 

                            Šios nuostatos atskirais atvejais gali būti papildytos ar pakeistos kitomis specialiomis dalyvavimo sąlygomis.  Šios specialios dalyvavimo sąlygos tada prieš bendrąsias dalyvavimo nuostatas turi pirmenybę. 

8. Atsakomybė

Naudotojas pats atsako už savo su internetine svetaine www.hoyerhandel.com susijusį elgesį.

„HOYER Handel“ šią internetinę svetainę reguliariai prižiūrės ir palaikys. Tačiau „HOYER Handel“ negali garantuoti, kad internetinė svetainė bus nuolat prieinama bei joje esanti informacija teisinga.

„HOYER Handel“ atsako už tyčinę žalą ir didelį aplaidumą. Be to „HOYER Handel“ atsako, jei atsainiai pažeidžia savo pareigas, kurios turi būti vykdomos, kad būtų įvykdyta ir sutartis, kurių nesilaikant keliamas pavojus sutarčiai ir kurių laikymosi Jūs, kaip klientas, nuolat tikitės. Pataruoju atveju „HOYER Handel“ atsako tik už numatomus, tipinius sutarties pažeidimus. „HOYER Handel“ neatsako už nedidelį trečiųjų šalių atsainumą, o tik už aukščiau įvardintas prievoles. Anksčiau išdėstyti atvejai, kai atsakomybės neprisiimama, negalioja, kai žmonės žūna, būna sužeidžiami ar pakenkiama jų sveikatai.

Pagal šiuolaikinės technikos lygį negali būti užtikrinta, kad duomenų mainai internetu visada bus vykdomi be klaidų ir / ar be kuriuo metu. Todėl „HOYER Handel“ negarantuoja, nei kad internetinė parduotuvė bus prieinama nuolat, nei kad nebus pertraukų.

Aukščiau išdėstyti atvejai, kai mes neprisiimame atsakomybės, taikomi ir mūsų atstovams bei vykdančiosioms įmonėms.

Įstatymo dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais taikoma atsakomybė nesikeičia.

9. Nuorodos / trečiųjų šalių turinys

Internetinėje svetainėje yra sąsajos su kitomis svetainėmis (nuorodos). Jos naudotojams pateikiamos tik kaip galima paslauga. Jei tokiomis nuorodomis pasinaudosite, iš „HOYER Handel“ svetainės išeisite. Nuorodomis naudojamasi savo rizika. „HOYER Handel“ negali patikrinti visų kitų įmonių nuorodų ir jų turiniui jokios įtakos nedaro. Todėl „HOYER Handel“ neprisiima jokios atsakomybės už jų turinį ir jo nesisavina.

10. Internetinės svetainės ir naudojimo taisyklių keitimas 

„HOYER Handel“ turi teisę keisti internetinės svetainės turinį ir struktūrą. Tas pats galioja naudojimo taisyklėms. Naudojimo taisyklės registruotam naudotojui įsigalioja, kai jis mažiausiai prieš keturias savaites apie tai informuojamas ir su pakeitimais sutinka. Paskelbti pakeitimai laikomi patvirtintais, kai naudotojas per keturias savaites po informacijos gavimo tiems pakeitimams nepaprieštarauja. Prieštaravimą galima pateikti paštu ar el. paštu adresais nurodytais ties kontaktiniais duomenimis ir laikoma, kad yra pateiktas laiku, jei išsiunčiamas nurodytu laiku. „HOYER Handel“ el. laišku, kuriuo informuojama apie pakeitimus praneš ir apie termino reikšmę bei tylėjimo pasekmes. Teisinės pasekmės (sutikimas tylint) įsigalios tik tada, jei apie anksčiau išdėstytą nuostatą tikrai buvo informuota.

11. Naudojimo sutarties galiojimo trukmė bei nutraukimas

Naudojimo sutartį registruotas naudotojas bet kada, nesilaikydamas terminų ir nenurodydamas priežasties gali nutraukti „HOYER Handel“ atsiųsdamas laišką paštu ar el. paštu adresais nurodytais ties kontaktiniais duomenimis.

„HOYER Handel“ turi teisę naudojimo sutartį su kiekvienu registruotu naudotoju nenurodydama sutarties nutraukti apie tai įspėdama naudotoją prieš keturias savaites.

Teisės nutraukti sutartį išskirtine tvarka dėl svarbios priežasties, ypač dėl žymių ar pasikartojančių šių naudojimo taisyklių pažeidimų, tai neliečia. Galioja Vokietijos civilinio kodekso (BGB) § 314.