ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN (AHV)

voor online bestellingen onder http://shop.hoyerhandel.com

De hiernavolgende AHV bevatten wettelijke informatie over uw rechten conform de voorschriften voor contracten voor de televerkoop en in het elektronische handelsverkeer.

1. Toepassingsgebied

Voor alle handelsbetrekkingen tussen HOYER Handel GmbH [hierna "HOYER" of "Aanbieder" genoemd] en de klant, voor transacties op http://shop.hoyerhandel.com, gelden uitsluitend de volgende Algemene handelsvoorwaarden in de betreffende versie op het tijdstip van de bestelling. Tegengestelde, afwijkende of aanvullende Algemene handelsvoorwaarden van de klant vormen geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij HOYER met hun rechtsgeldigheid uitdrukkelijk instemt.

Het artikelaanbod in de voornoemde online shop is uitsluitend bestemd voor meerjarige consumenten. Consument in de betekenis van de wettelijke definitie is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling voor doelen afsluit die hoofdzakelijk noch aan hun commerciële noch aan hun zelfstandige beroepsuitoefening kunnen worden toegeschreven.

2. Contractpartners

De koopovereenkomst komt tot stand door:

HOYER Handel GmbH


Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-mail: service-de@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 4212 4212

Btw-nr.: DE 813326245

U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en opmerkingen bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 00800 4212 4212 alsmede via e-mail onder service-de@hoyerhandel.com

3. Aanbod en contractvorming

 1. De weergave van de producten in de online shop http://shop.hoyerhandel.com vertegenwoordigt geen wettelijk bindend aanbod, maar een uitnodiging tot bestellen. Vergissingen voorbehouden.
 2. Door op de knop [Kopen] te klikken in de laatste stap van het bestelproces geeft u een bindende bestelling op voor de goederen die zich op de bestelpagina bevinden. Voor indiening van de bestelling kunt u invoerfouten te allen tijde corrigeren. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer wij uw bestelling door een bestelbevestiging per e-mail na ontvangst van uw bestelling aanvaarden. Binnen drie dagen na ontvangst kan het aanbod worden aanvaard.
 3. De bestelprocedure via onze online shop omvat meerdere stappen. In de eerste stap kiest u de gewenste artikelen en plaatst deze in het winkelmandje. U hebt nu de mogelijkheid om andere artikelen te selecteren of door op de knop "Winkelmandje" te klikken een overzicht te zien van de artikelen die zich in uw winkelmandje bevinden. Vanaf dit overzicht gaat u via de knop "Naar betalen" naar de volgende stap van de bestelling. Hier kunt u via PayPal PLUS rechtstreeks inkopen of geeft u in de volgende stap uw complete factuuradres op en evt. een daarvan afwijkend leveradres. In de volgende stap kiest u dan de door u gewenste betaalmethode. In de een na laatste stap heeft u ten slotte de mogelijkheid om alle gegevens (bijv. naam, adres, betaalwijze, bestelde artikelen) nog een keer te controleren en evt. te corrigeren, voordat u uw bestelling naar ons verzendt door op "Kopen" te klikken.
 4. De afgifte van goederen gebeurt alleen in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor een huishouden. Wij aanvaarden geen bestellingen van klanten die jonger zijn dan 18 jaar.
 5. De contractvorming vindt plaats in het Duits.
 6. Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze AHV per e-mail toe. De AHV-versie die voor uw bestelling geldt, kunt u op elk moment ook hier http://shop.hoyerhandel.com/agb bekijken. Uw bestelgegevens zijn om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via het internet.

4. Herroepingsinformatie

Consumenten hebben een herroepingsrecht volgens de volgende maatstaf:

Herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een u bekende externe partij die niet de expediteur is, de laatste goederen in bezit hebben resp. heeft genomen of - wanneer het om meerdere goederen gaat die de klant in het kader van een uniforme bestelling heeft besteld, gescheiden worden geleverd - waarvoor u of de door u genoemde partij, die niet de expediteur is, de laatste goederen is bezit heeft genomen. 


Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring

HOYER Handel GmbH
Webshop-Support / AfterSales
Tasköprüstrasse 3
22761 Hamburg - Germany

E-mail: service-nl@hoyerhandel.com

Tel.: 00800 4212 4212
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

(bijv. een via de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt verder gebruikmaken van het hier vermelde modelformulier voor herroeping, wat echter niet verplicht is. Voor het garanderen van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de melding over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de aanvullende kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, gunstige standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk veertien dagen vanaf de dag te restitueren waarop wij de melding over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen.  Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u wegens deze restitutie vergoedingen in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie weigeren totdat wij de goederen opnieuw hebben ontvangen, of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerste tijdstip is.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte stelt, naar ons terug te zenden of aan ons over te dragen. De termijn wordt verleend, wanneer u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor de retourzending van de goederen voor u, wanneer u de bij de levering verstrekte retoursticker gebruikt. Anders komen de directe kosten van de retourzending van de goederen ten laste van u.

U moet een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te betalen, wanneer dit waardeverlies is te herleiden naar een niet noodzakelijke, te controleren omgang van u met de karakteristiek, eigenschappen en werkwijzen van de goederen.

 1. Via het Modelformulier voor herroeping informeren wij in overeenstemming met de wettelijke regeling als volgt. Deze moet echter niet worden gebruikt.
  Modelformulier voor herroeping

 2. Uitsluiting
  Er is geen herroepingsrecht bij overeenkomsten

  • voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en waarbij voor de productie een individuele selectie of bepaling door de consument maatgevend is, of die uniform op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegespitst;

  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel wordt overschreden;

  Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij overeenkomsten

  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet voor teruggave zijn geschikt, wanneer hun verzegeling na levering werd verwijderd;

  • voor de levering van goederen, wanneer deze na levering door hun aard onscheidbaar met andere goederen werden vermengd;

  • voor de levering van audio- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering werd verwijderd.

5. Levering, beschikbaarheid van de artikelen, wezenlijke kenmerken van de artikelen

 1. De wezenlijke kenmerken van de artikelen zijn vermeld in de betreffende productbeschrijving op de homepage.
 2. Voor zover niets anders werd overeengekomen, wordt geleverd aan het leveradres dat u hebt opgegeven.
 3. Wij vermelden de leveringstermijn evt. tijdens de bestelprocedure en in de verzendingsbevestiging. Voor zover niets anders werd medegedeeld, bedraagt de leveringstermijn voor standaardverzending ca. 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.
 4. Als wij een bindende leveringstermijn niet kunnen naleven om redenen voor welke wij niet zelf verantwoordelijk zijn (goederen zijn niet beschikbaar, bijv. door overmacht), dan delen wij dit de klant onmiddellijk mee en wel met evt. vermelding van een nieuwe, vermoedelijke leveringstermijn. Als de nieuwe leveringstermijn niet aanvaardbaar is voor de klant of als de goederen ook binnen de nieuwe leveringstermijn of in het geheel niet meer beschikbaar zijn, hebben beide contractanten het recht om ten aanzien van de betreffende goederen van de overeenkomst af te zien; een reeds geleverde tegenprestatie betalen wij u in dit geval onmiddellijk terug. De wettelijke rechten van de contractanten blijven hierdoor onverminderd van kracht.

6. Prijzen en verzendkosten

Alle Prijzen zijn in EURO en bevatten de wettelijke btw. Afhankelijk van het product dat u hebt gekozen, kunnen verzendkosten ontstaan, waar wij u voor het plaatsen van de goederen in het winkelmandje uitdrukkelijk op wijzen. Altijd zijn de prijzen op het tijdstip van bestelling van kracht.

7. Betaling

 1. Voor de betaling van de bestelde artikelen bieden wij momenteel de volgende betaalwijzen aan:
  • PayPal (inclusief PayPal Express)
  • Creditcard (Mastercard en Visa)
  U hebt slechts het recht tot compensatie, wanneer uw tegenclaim rechtsgeldig via de rechtbank werd vastgesteld, of onbetwist is, of schriftelijk door HOYER werd erkend.

8. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling blijven de goederen het eigendom van de aanbieder.

9. Privacybescherming

Informatie over de privacybescherming treft u aan in de rubriek "Privacybescherming" op http://shop.hoyerhandel.com/datenschutz

10. Transportschades

Indien de goederen met duidelijke transportschades worden geleverd, dan reclameert u dergelijke fouten a.u.b. onmiddellijk bij de expediteur en neemt u zo snel mogelijk contact met ons op (gratis onder 00800 4212 4212)
Het verzuim een reclame in te dienen of contact op te nemen heeft geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten. U helpt ons echter onze eigen claims op de vrachtvervoerder resp. de transportverzekering te kunnen verhalen.

11. Garantie

 1. Bij overeenkomsten over de levering van goederen heeft u de rechten en aanspraken volgens het wettelijke recht op aanspraken voor gebreken.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken van de geleverde goederen die werden veroorzaakt, doordat de goederen onvakkundig werden behandeld of op een wijze werden veranderd die HOYER niet heeft goedgekeurd.

12. Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Verder zijn wij aansprakelijk voor de nalatige schending van plichten, die pas de reglementaire uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken, en waarvan de schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, en waarop u als klant regelmatig vertrouwt op de naleving daarvan. In het voornoemde geval zijn wij echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan de in de bovenstaande leden genoemde verplichtingen. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij schending van leven, lichaam en gezondheid.
 2. De datacommunicatie via het internet kan volgens de huidige stand van de techniek niet als storingsvrij en/of te allen tijde beschikbaar worden gegarandeerd. Wij zijn voor zover noch voor de voortdurende noch voor ononderbroken beschikbaarheid van onze online shop aansprakelijk.
 3. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor onze wettelijke vertegenwoordigers en voor één van degenen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen.
 4. Aansprakelijkheid conform de Wet op productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

13. Auteursrechten

Wij wijzen erop dat alle teksten, grafische weergaven en foto's op onze website auteursrechtelijk zijn beschermd. Schendingen van het auteursrecht worden vervolgd.

14. Rechtskeuze

Op alle overeenkomsten tussen ons en onze klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing onder uitsluiting van het VN-kooprecht. Daarnaast zijn bindende bepalingen van het recht van de staat van kracht waar u gewoonlijk bent gevestigd.

15. Aanbieder van de online shop

De onder domein http://shop.hoyerhandel.com aangeboden online shop wordt geëxploiteerd door:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-mail: service-de@hoyerhandel.com
Tel: 00800 4212 4212

16. Klachten

De EU-commissie stelt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen beschikbaar. Dat biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met uw online bestelling eerst zonder inschakeling van een rechtbank op te helderen. Het arbitrageplatform is bereikbaar onder de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.