Gebruiksvoorwaarden voor de http://shop.hoyerhandel.com

1. Toepassingsgebied van de gebruiksvoorwaarden

De hierna volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor de door HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg, (hierna te noemen: HOYER Handel) aangeboden website www.hoyerhandel.com en de op die website aangeboden diensten. Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen in afzonderlijke gevallen door andere voorwaarden (bijv. deelnamevoorwaarden voor kansspelen) worden vervangen. Voor het bestellen van goederen in onze accessoire-shop gelden uitsluitend de Algemene Voorwaarden voor de accessoire-shop. Door bevestiging van het gebruik wordt de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden in de betreffende versie geaccepteerd. Voor geregistreerde gebruikers gelden de gebruiksvoorwaarden in de ten tijde van de registratie geldende versie.

2. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, in het bijzonder grafieken, foto's, geluid, video, scripts en teksten en de plaatsing daarvan op de website, is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Met name de op de website gepubliceerde recepten en de receptenverzameling zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd. Deze kunnen echter voor privégebruik als pdf-bestand worden gedownload en eventueel worden afgedrukt.

HOYER Handel verleent de gebruiker op de op deze website gepubliceerde recepten gebruiksrechten die niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en onbeperkt in ruimte en tijd zijn, in de hierna bepaalde omvang. De gebruiker mag deze recepten voor privédoeleinden downloaden en onbeperkt vermenigvuldigen. De gebruiker mag de recepten in zijn persoonlijke kennissen- en familiekring gratis voor privégebruik in eerder genoemde omvang doorgeven. Het gebruik dat de eerder genoemde omvang overschrijdt, is niet toegestaan. Met name het commerciële gebruik van de recepten is uitgesloten. 

De inhoud van de website mag niet voor commerciële, zakelijke en/of openbare doeleinden worden gebruikt, deze mag in het bijzonder niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Aanwezige aanwijzingen met betrekking tot beschermde rechten mogen niet worden verwijderd.

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website beschermd door het merkenrecht ten gunste van HOYER Handel GmbH of een van zijn licentiegevers. Dit geldt in het bijzonder voor merken, logo's en emblemen.

3. Overdracht van rechten bij toezendingen, eigen bijdragen en in het bijzonder recepten

Publicaties en/of toezendingen (voorstellen, ideeën, recepten en overige inhoud die u aan HOYER Handel toestuurt of na registratie zelf op www.hoyerhandel.com plaatst) worden beschouwd als op niet-vertrouwelijke basis doorgegeven, zodat HOYER Handel niet verplicht is om deze toezendingen vertrouwelijk te behandelen.

HOYER Handel is dienstaanbieder in de zin van § 7 I van de Duitse telecommunicatiewet. Voor de eigen inhoud die in het kader van het aanbod beschikbaar wordt gesteld, is HOYER Handel aansprakelijk conform de bepalingen onder punt 8.

Inhoud die door gebruikers op de websites www.hoyerhandel.com en shop.hoyerhandel.com wordt gepubliceerd, wordt niet de verantwoordelijkheid van HOYER Handel. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften is HOYER Handel niet verplicht om de rechtmatigheid van de door gebruikers gepubliceerde inhoud te controleren en op schending van het recht te onderzoeken.

De gebruiker verleent HOYER Handel het in tijd en ruimte onbeperkte recht om de door de gebruiker ingediende/geplaatste bijdragen eventueel te bewerken en op de website www.hoyerhandel.com openbaar toegankelijk te maken. De gebruiker stemt ermee in dat Hoyer andere gebruikers toestaat om de door de gebruiker geplaatste recepten voor privédoeleinden als pdf-bestand te downloaden, onbeperkt te vermenigvuldigen en in zijn persoonlijke kennissen- en familiekring gratis voor privégebruik in eerder genoemde omvang door te geven. De gebruiker garandeert dat geen van de toezendingen/publicaties de rechten van derden, inclusief auteurs-, merken- en patentrechten, bedrijfsgeheimen, de privésfeer of andere op personen betrekking hebbende rechten of intellectuele eigendomsrechten schendt. De gebruiker vrijwaart HOYER Handel in zoverre van alle aanspraken van derden met inbegrip van de redelijke kosten van de juridische verdediging.

4. Ongeoorloofd gebruikersgedrag

Het is de gebruikers van de website http://shop.hoyerhandel.com verboden om bij het gebruik van de website

 • schade toe te brengen aan personen of hun persoonlijke rechten te schenden.

 • door hun gebruiksgedrag in strijd met de goede zeden te handelen.

 • kwaadsprekende, lasterlijke, obscene, beledigende, pornografische, geweld verheerlijkende of de privésfeer schendende inhoud te plaatsen of op andere wijze toegankelijk te maken.

 • commerciële intellectuele eigendoms- en auteursrechten of andere eigendomsrechten te schenden en via deze websites goederen of diensten aan te prijzen of financiële middelen te werven. 

 • Gebruikersactiviteiten die erop gericht zijn om het functioneren van deze website te verhinderen of ten minste het gebruik ervan te bemoeilijken, zijn verboden en kunnen civiel- en strafrechtelijk worden vervolgd. 

 • Het is de gebruiker verboden om derden zonder hun medeweten en uitdrukkelijke toestemming aan te melden voor een nieuwsbrief, kansspelen e.d. 

 • Wanneer een gebruiker handelt in strijd met de hiervoor genoemde gedragsregels, dan mag HOYER Handel de toegang tot deze website op elk moment blokkeren.

 

5. Registratie voor het leveren van commentaren en beoordelingen en voor het plaatsen en opslaan van recepten

Om beoordelingen te kunnen uitvoeren en commentaren te kunnen plaatsen, moet de gebruiker zich onder vermelding van een vrij te kiezen gebruikersnaam en zijn e-mailadres registreren. De gebruiker kan bovendien ook een profiel/gebruikersfoto uploaden.

Aansluitend op de registratie ontvangt de gebruiker automatisch een bericht per e-mail dat zijn account is aangemaakt.

Wanneer het account is aangemaakt, kan de gebruiker commentaren en beoordelingen plaatsen en eigen recepten met een foto plaatsen en van commentaar voorzien. Ook kan de gebruiker receptfavorieten in zijn profiel opslaan. Hierbij moet rekening worden gehouden met de hiervoor genoemde bepalingen met betrekking tot het gebruikersgedrag. Wanneer de gebruiker bij de beoordeling zijn naam vermeldt, dan is HOYER Handel gemachtigd maar niet verplicht om deze bij de publicatie van de beoordeling te vermelden.

HOYER Handel is gemachtigd om te allen tijde naar eigen goeddunken afzonderlijke bijdragen of delen van bijdragen van de gebruiker te verwijderen. Onafhankelijk van het hiervoor genoemde recht zal de exploitant inhoud verwijderen die een overeenkomstig punt 4 verboden gebruikersgedrag vertoont. De inhoud betreft ook software, andere bestanden en verwijzingen naar andere inhoud. De gebruiker kan echter geen aanspraak op een dergelijke maatregel maken, ook niet met betrekking tot bijdragen van derden. HOYER Handel zal een gebruiker doorgaans over het verwijderen van zijn bijdrage informeren. De gebruiker heeft geen aanspraak op informatie hieromtrent.

6. Bestellingen in de online-shop

Om in onze online-accessoire-shop te kunnen bestellen, moet u alle voor het uitvoeren van de bestelling benodigde gegevens (bijv. naam, adres, leeftijd, betalingsgegevens, telefoonnummer) vermelden.

7. Deelnamevoorwaarden kansspelen

Op de website http://shop.hoyerhandel.com worden de gebruikers onregelmatig uitgenodigd om aan kansspelen deel te nemen. Voor de deelname hieraan gelden de volgende algemene bepalingen:

 • Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan.  

 • Prijzen kunnen niet contant worden uitbetaald.  

 • Medewerkers van HOYER Handel GmbH en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen.  

 • Deelname aan het kansspel is alleen op persoonlijke titel toegestaan. Met name deelname via een dienstenbedrijf voor kansspelen is uitgesloten. 

 • Deze voorwaarden kunnen in afzonderlijke gevallen worden gewijzigd of vervangen door andere, bijzondere deelnamevoorwaarden. Deze bijzondere deelnamevoorwaarden hebben dan voorrang op de algemene deelnamevoorwaarden. 

8. Aansprakelijkheid

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gedrag met betrekking tot de website www.hoyerhandel.com.

HOYER Handel zal deze website regelmatig onderhouden. HOYER Handel kan echter niet garanderen dat de website permanent beschikbaar is en dat de daarop vermelde informatie correct is.

HOYER Handel is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Verder is HOYER Handel aansprakelijk voor het uit nalatigheid niet nakomen van plichten die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, waardoor het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht en op de naleving waarvan u als klant regelmatig vertrouwt. In het laatstgenoemde geval is HOYER Handel echter alleen aansprakelijk voor de te voorziene schade die typerend is voor de overeenkomst. HOYER Handel is niet aansprakelijk voor het uit lichte nalatigheid niet nakomen van andere plichten als genoemd in voorgaande zinnen. De hiervoor genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij schending van leven, lichaam en gezondheid.

Volgens de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat de gegevenscommunicatie via het internet storingsvrij en/of op elk moment beschikbaar is. HOYER Handel is in zoverre noch voor de permanente, noch voor de ononderbroken beschikbaarheid van de website aansprakelijk.

De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

De aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

9. Links/inhoud van derden

De website bevat snelkoppelingen naar websites (links). Deze worden uitsluitend als dienstverlening aan de gebruikers ter beschikking gesteld. Wanneer u een dergelijke snelkoppeling gebruikt, dan verlaat u de website www.hoyerhandel.com. Het gebruik van de links vindt plaats op eigen risico. HOYER Handel kan niet alle websites van andere ondernemingen controleren en heeft geen invloed op de desbetreffende inhoud. HOYER Handel neemt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en maakt zich deze ook niet eigen.

10. Wijzigen van de website en gebruiksvoorwaarden 

HOYER Handel is gemachtigd om de inhoud en opbouw van de website te wijzigen. Hetzelfde geldt voor deze gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden worden van kracht voor geregistreerde gebruikers, wanneer deze minstens vier weken van tevoren per e-mail zijn aangekondigd en door de gebruiker zijn geaccepteerd. De aangekondigde wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer de gebruiker niet binnen vier weken na ontvangst van de aankondiging bezwaar maakt tegen de wijzigingen. Het bezwaar kan per post of e-mail aan de in het colofon genoemde adressen worden gericht en geldt als tijdig wanneer het binnen de genoemde termijn wordt verstuurd. HOYER Handel zal in de e-mail waarin de wijzigingen worden aangekondigd, afzonderlijk op de betekenis van de termijn en het rechtsgevolg van een zwijgen wijzen. Het rechtsgevolg (acceptatie door zwijgen) wordt alleen van kracht wanneer de hiervoor genoemde aanwijzing inderdaad is gegeven.

11. Duur van de gebruiksovereenkomst en opzegging

De gebruiksovereenkomst kan door de geregistreerde gebruiker te allen tijde zonder inachtneming van een termijn en zonder opgaaf van redenen per post of e-mail aan de in het colofon vermelde adressen, worden opgezegd.

HOYER Handel heeft het recht om de gebruiksovereenkomst met elke geregistreerde gebruiker zonder opgaaf van redenen met een termijn van vier weken naar behoren te beëindigen.

Het recht op buitengewone opzegging vanwege een belangrijke reden, met name vanwege aanzienlijke of herhaalde schending van deze gebruiksvoorwaarden, blijft onaangetast. § 314 van het Duitse Burgerlijk Wetboek is van kracht.