Warunki użytkowania witryny internetowej w sklepu internetowego http://shop.hoyerhandel.com

1.  Zakres obowiązywania warunków użytkowania

Poniższe warunki użytkowania obowiązują w odniesieniu do oferowanej przez spółkę HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg (zwaną dalej: HOYER Handel), witryny http://shop.hoyerhandel.com oraz oferowanych w niej usług. Te ogólne warunki użytkowania mogą w pojedynczych przypadkach zostać zastąpione innymi warunkami (np. warunkami udziału w konkursach). W odniesieniu do zamówienia produktów w naszym sklepie z akcesoriami obowiązują wyłącznie Ogólne warunki handlowe dotyczące sklepu z akcesoriami. Rozpoczęcie użytkowania oznacza akceptację obowiązywania niniejszych warunków użytkowania w aktualnym brzmieniu. Zarejestrowanych użytkowników obowiązują warunki użytkowania w brzmieniu z chwili rejestracji.

2. Prawo autorskie i inne prawa ochronne

Zawartość witryny, w szczególności rysunki, zdjęcia, dźwięki, filmy, skrypty i teksty oraz ich aranżacja na stronie internetowej, podlega ochronie prawa autorskiego i innych praw ochronnych.
W szczególności przepisy publikowane w witrynie oraz zbiór przepisów podlegają również ochronie z tytułu prawa autorskiego. Można je jednak pobrać w formie pliku PDF i ewentualnie wydrukować do użytku prywatnego.
Spółka HOYER Handel udziela użytkownikowi niewyłącznych, niepodlegających dalszym licencjom, nieograniczonych miejscowo i czasowo praw użytkowania w poniższym zakresie w odniesieniu do przepisów publikowanych w niniejszej witrynie. Użytkownik może pobierać i w nieograniczonym zakresie powielać te przepisy do celów prywatnych. Użytkownik może bezpłatnie w wyżej wymienionym zakresie przekazywać przepisy w osobistym kręgu znajomych i krewnych do użytku prywatnego. Zabronione jest użytkowanie wykraczające poza wyżej wymieniony zakres. W szczególności wykluczone jest wykorzystanie przepisów w celach komercyjnych. 
Zawartość witryny nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych, handlowych i (lub) publicznych, w szczególności nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana stronom trzecim. Nie można usuwać zawartych wskazówek dotyczących chronionych praw.
O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe w niniejszej witrynie podlegają ochronie na korzyść spółki HOYER Handel GmbH lub innego licencjodawcy. Dotyczy to w szczególności znaków towarowych, logo i emblematów.

 

3. Przyznanie praw w związku z przesyłkami, własnymi wpisami, zwłaszcza przepisami

Publikacje i (lub) przesyłki (propozycje, pomysły, przepisy i inna zawartość przesyłana spółce HOYER Handel albo samodzielnie wstawiana na stronie:http://shop.hoyerhandel.com po rejestracji) uważa się za przekazane nie na zasadzie tajemnicy, więc spółka HOYER Handel nie ma obowiązku zachowania wobec nich poufności.
Spółka HOYER Handel jest usługodawcą w myśl § 7 I niemieckiej ustawy o mediach TMG. Za własną zawartość udostępnioną w ramach oferty spółka HOYER ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami poniższego punktu 8.
Spółka HOYER Handel nie utożsamia się z treściami publikowanymi przez użytkowników witryn www.monsieur-cousine.com i shop.monsieur-cousine.de. Według przepisów prawa spółka HOYER Handel nie jest zobowiązana sprawdzać zgodności z prawem treści publikowanych przez użytkowników oraz weryfikować ich pod względem naruszeń prawa.
Użytkownik udziela spółce HOYER Handel czasowo i miejscowo nieograniczonego prawa do ewentualnego przetwarzania wstawionych przez niego wpisów oraz udostępniania ich publicznie na stronie internetowej www.monsieur-cousine.com. Użytkownik wyraża zgodę na pozwolenie przez spółkę Hoyer innym użytkownikom na pobieranie wstawionych przez niego przepisów do prywatnych celów w formie plików PDF, powielania ich w nieograniczonym zakresie oraz przekazywania bezpłatnie w wyżej wymienionym zakresie w kręgu osobistych znajomych i krewnych. Użytkownik zapewnia, że żadne przesłane treści/publikacje nie naruszają żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, sfery prywatnej albo innych praw osobowych bądź praw własności intelektualnej. Użytkownik zwalnia spółkę HOYER Handel ze wszystkich roszczeń stron trzecich w tym zakresie oraz odpowiednich kosztów zastępstwa prawnego.

4. Niedopuszczalne postępowanie użytkowników

Podczas użytkowania witryny http://shop.hoyerhandel.com użytkownikom zabrania się:

 • wyrządzania szkód osobowych i naruszania dóbr osobistych,
 • naruszania dobrych obyczajów poprzez swój sposób użytkowania,
 • wstawiania lub w inny sposób udostępniania treści oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, obraźliwych, pornograficznych, promujących przemoc lub naruszających prywatność,
 • naruszania praw ochronnych i autorskich albo pozostałych praw własności oraz promowania towarów lub usług za pośrednictwem tej witryny bądź wnioskować o środki pieniężne.
 • Działania użytkownika mające na celu uczynienie witryny niesprawną albo przynajmniej utrudnienie jej użytkowania są zabronione i mogą być przedmiotem postępowania cywilnego lub karnego.
 • Użytkownikowi zakazuje się rejestrować strony trzecie bez ich wiedzy i wyraźnej zgody do newslettera, konkursów itd.
 • Jeśli użytkownik naruszy wyżej wymienione reguły postępowania, spółka HOYER Handel może w każdym czasie uniemożliwić dostęp do tej witryny.


5. Rejestracja do udzielania komentarzy oraz wystawiania ocen, wstawiania i zapisywania przepisów    

Aby wystawiać oceny i wstawiać komentarze, użytkownik musi się zarejestrować za pomocą dowolnej nazwy użytkownika i adresu e-mail. Użytkownik może również przesłać profil/zdjęcie użytkownika.
Po zakończeniu rejestracji użytkownik otrzymuje automatycznie wiadomość e-mail o założeniu konta.  
Po założeniu konta użytkownik może wstawiać komentarze i wystawiać oceny oraz wstawiać i komentować własne przepisy obok zdjęcia. Może on też zapisywać swoje ulubione przepisy na swoim profilu. Należy przy tym uwzględniać wyżej wymienione postanowienia dotyczące postępowania użytkowników. Jeśli użytkownik wystawia ocenę pod własnym nazwiskiem, spółka HOYER Handel ma prawo, lecz nie obowiązek, dodać je do publikacji oceny.
Spółka HOYER Handel ma prawo w każdym czasie według własnego uznania usunąć pojedyncze wpisy użytkowników lub ich części. Niezależnie od wyżej wymienionego prawa operator usunie treści, które stanowią zakazane działania użytkownika zgodnie z punktem 4. Są to również oprogramowanie i pozostałe pliki oraz odniesienia do innych treści. Nie jest jednak zasadne roszczenie użytkownika dotyczące takiego działania, również w związku z wpisami stron trzecich. Spółka HOYER Handel zwykle poinformuje użytkownika o usunięciu jego wpisu. Nie jest jednak zasadne roszczenie użytkownika w odniesieniu do informowania.

 

6. Zamówienia w sklepie internetowym 

Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym z akcesoriami, należy podać wszystkie dane wymagane do złożenia zmówienia (np. nazwisko, adres, wiek, dane dotyczące płatności, numer telefonu).

7. Warunki udziału w konkursach

Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za postępowanie w związku z witryną http://shop.hoyerhandel.com.

 • Wykluczone jest wkroczenie na drogę prawną. 
 • Płatności nie można regulować gotówką.
 • Pracownicy spółki HOYER Handel GmbH oraz ich pracownicy są wykluczeni z udziału w konkursach.
 • Dozwolony jest tylko osobisty udział w konkursie. Wyklucza się w szczególności udział za pośrednictwem przedsiębiorstw oferujących usługi z zakresu konkursów.
 • Warunki te można w pojedynczych przypadkach modyfikować lub zastępować innymi specjalnymi warunkami udziału. Specjalne warunki udziału mają wtedy znaczenie nadrzędne wobec ogólnych warunków udziału. 

8. Odpowiedzialność

Spółka HOYER Handel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Ponadto spółka HOYER Handel ponosi odpowiedzialność za rażące naruszenie obowiązków, których należyte wypełnienie umożliwia realizację umowy, a których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umownego oraz na których terminowym wypełnieniu polega konsument. W ostatnim przypadku odpowiedzialność spółki HOYER Handel ograniczona jest jednak tylko do przewidywalnych i typowych dla umowy szkód. Spółka HOYER Handel nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania obowiązków innych niż wymienione powyżej. Wyżej wymienione wyłączenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku narażenia na utratę życia, zdrowia i obrażenia ciała.
Według aktualnego stanu techniki nie można zapewnić wolnego od błędów i (lub) możliwego w każdym czasie przesyłu danych za pośrednictwem Internetu. W tym zakresie spółka HOYER Handel nie odpowiada za stałą czy nieprzerwaną dostępność witryny.
Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do naszych przedstawicieli prawnych i osób upoważnionych.
Nie ma to wpływu na odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

9. Łącza/treści stron trzecich

Witryna zawiera odniesienia do innych witryn (łącza). Są one udostępniane tylko jako oferta usług dla użytkownika. Korzystanie z nich powoduje opuszczenie witryny http://shop.hoyerhandel.com. Korzystanie z łączy następuje na własne ryzyko. Spółka HOYER Handel nie może sprawdzić wszystkich witryn innych przedsiębiorstw i nie ma wpływu na ich treści. Spółka HOYER Handel nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za ich zawartość oraz nie identyfikuje się z nimi.

10. Zmiany witryny oraz warunków użytkowania 

Spółka HOYER Handel ma prawo zmieniać zawartość i konstrukcję witryny. To samo dotyczy warunków użytkowania. Zmiany warunków użytkowania są skuteczne w odniesieniu do zarejestrowanych użytkowników, jeśli zostały zakomunikowane w wiadomości e-mail co najmniej cztery tygodnie wcześniej oraz zaakceptowane przez użytkownika. Zakomunikowane zmiany uważa się za zaakceptowane, jeśli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec nich w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia. Sprzeciw można wysłać pocztą lub w wiadomości e-mail na adres wskazany w stopce oraz uważa się go za terminowy, jeśli zostanie wysłany w określonym terminie. Spółka HOYER Handel w wiadomości e-mail, w której powiadomi o zmianach, zwróci szczególną uwagę na znaczenie terminu oraz konsekwencje milczenia. Konsekwencje (zgoda poprzez milczenie) następują tylko wtedy, gdy wyżej wymienione informacje zostaną rzeczywiście udzielone.

11. Czas trwania umowy o użytkowanie oraz rozwiązanie jej

Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili, bez zachowania terminu oraz podania przyczyn, rozwiązać umowę o użytkowanie ze spółką HOYER Handel, wysyłając wiadomość pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w stopce.
Spółka HOYER Handel ma prawo należycie zakończyć umowę o użytkowanie z zarejestrowanym użytkownikiem bez podawania przyczyn z zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia.
Nie ogranicza to prawa do nadzwyczajnego rozwiązania z ważnego powodu, w szczególności w wyniku znaczącego lub wielokrotnego naruszenia niniejszych warunków użytkowania. Obowiązuje § 314 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB.