Wzór formularza odstąpienia

 

Do

HOYER Handel GmbH, Webshop-Support / AfterSales, Tasköprüstrasse 3, 22761 Hamburg - Germany

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy dotyczącej zakupu następujących produktów (*)/świadczenia następującej usługi (*):

.....................................................................................................................................................

Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*).................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów..................................................................................................

Adres konsumenta/konsumentów..................................................................................................

Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku przekazywania informacji w formie papierowej).................................

Data.........................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić