Odredbe i uslovi korišćenja

Odredbe i uslovi korišćenja internet prodavnice http://shop.hoyerhandel.com the shop.monsieur-cuisine.com

1. Opseg odredbi i uslova korišćenja

Naredne odredbe i uslovi korišćenja se primenjuju na internet prodavnicu http://shop.hoyerhandel.com kojom upravlja kompanija HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg (u daljem tekstu „HOYER Handel”), kao i na usluge koje se pružaju na ovoj veb lokaciji. U pojedinačnim slučajevima, opšte odredbe i uslovi korišćenja mogu biti zamenjeni dodatnim odredbama i uslovima (na primer, odredbe i uslovi učešća u nadmetanjima). Odredbe i uslovi korišćenja prodavnice dodatne opreme primenjuju se izričito na porudžbine proizvoda iz prodavnice dodatne opreme. Korišćenjem naše veb lokacije, prihvatate važeću verziju odredbi i uslova korišćenja. Za registrovane korisnike, primenjuju se odredbe i uslovi korišćenja koji važe u vreme pravljenja porudžbine.

2.  Autorska prava i druga prava svojine

Sadržaj ove veb lokacije, a naročito slike, fotografije, audio i video zapisi, skripte i tekstovi, kao i njihov izgled na veb lokaciji, predmet su autorskih prava i drugih zaštitnih zakona.
Recepti objavljeni na veb lokaciji i skupljanje recepata su takođe izričito zaštićeni autorskim pravima. Međutim, oni se mogu preuzeti u formi pdf datoteke, ako postoje, a potom i odštampati za lične potrebe.
HOYER Handel daje korisniku neograničena i neeksluzivna prava, koja nisu podlicencna, da koristi recepte objavljene na ovoj veb lokaciji u meri koja je opisana u nastavku. Korisnik može neograničeno da preuzima i reprodukuje te recepte za lične potrebe. Korisnik može besplatno da prosleđuje recepte ličnim poznanicima i osobama u srodstvu za lične potrebe i u onoj meri koja je prethodno opisana. Svako drugo korišćenje, koje nije prethodno navedeno, nije dopušteno. Korišćenje recepata u komercijalne svrhe se izričito izuzima. 
Sadržaj veb lokacije ne sme da se koristi za komercijalne, poslovne i/ili javne svrhe. On naročito ne sme da se kopira, distribuira, menja ili čini dostupnim trećim licima. Svaka povezanost sa zaštitnim zakonima ne sme da se uklanja.
Osim ako nije drugačije naznačeno, svi žigovi na ovoj veb lokaciji su zaštićeni u korist kompanije HOYER Handel GmbH ili jednog od njenih izdavaoca dozvola. To se naročito odnosi na nazive brendova, logotipe i znakove.

3.  Dodeljivanje prava na prosleđene sadržaje, lične objave i konkretno recpte

Publikacije i/ili prosleđeni sadržaji (predlozi, ideje, recepti i drugi sadržaji koje prosleđujete kompaniji HOYER Handel nakon registracije) smatraju se prosleđenim na nepoverljivom osnovu i kompanija HOYER Handel stoga nema nikakvu obavezu da tretira te prosleđene sadržaje poverljivim.
Kompanija HOYER Handel je pružalac usluga, u skladu sa definicijom u odeljku 7 I TMG [nemački Zakon o telemediji]. Kompanija HOYER Handel snosi odgovornost za vlasnički sadržaj koji se pruža kao deo usluga, u skladu sa odredbama klauzule 8 opisane u nastavku.
Kompanija HOYER Handel nema pravo vlasništva nad sadržajem objavljenim od strane korisnika na veb lokaciji http://shop.hoyerhandel.com ili drugim veb lokacijama. U skladu sa zakonskim odredbama, kompanija HOYER Handel nije u obavezi da proverava zakonitost sadržaja koje korisnici objavljuju ili da ih proverava u pogledu kršenja zakona.
Korisnik daje kompaniji HOYER Handel neograničeno pravo da uređuje sadržaje poslate/objavljene od strane korisnika ako je to moguće ili da ih čini dostupnim javnosti na veb lokaciji http://shop.hoyerhandel.com. Korisnik je saglasan da kompanija Hoyer može da dopusti preuzimanje recepata kreiranih od strane korisnika u pdf formi za lične potrebe drugih korisnika, kao i njihovu neograničenu reprodukciju i besplatno slanje ličnim poznanicima ili osobama u srodstvu u lične svrhe, u meri koja je prethodno opisana. Korisnik snosi odgovornost da vodi računa da nijedna objava/publikacija ne krši prava trećih lica, uključujući autorska prava, pravo žiga, pravo patenta, poslovne tajne, privatnost i druga lična prava ili prava intelektualne svojine. U tom slučaju će korisnik pokriti nadokandu kompaniji HOYER Handel protiv svih potraživanja od strane trećih lica i relevantne troškove zakonske odbrane.

4. Zabranjeno ponašanje korisnika

Korisnicima veb lokacije www.monsieur-cuisine.com zabranjuje se da nanose lične povrede ili da krše lična prava pri korišćenju veb lokacije,
• nemoralno korisničko ponašanje,
• objavljivanje ili drugi vid činjenja dostupnim sadržaja koji su uvredljivi, klevetnički, sramotni, nepristojni, pornografski ili promovišu nasilje i narušavaju privatnost,
• narušavanje trgovačkih prava svojine ili autorskih prava, kao i drugih svojinskih prava, kao i reklamiranje proizvoda ili usluga i promociju proizvoda koji imaju monetarnu vrednost na ovoj veb lokaciji.
• Aktivnosti korisnika koje su usmerene na narušvanje funkcionalnosti ove veb lokacije, odnosno onemogućavaju njenog korišćenja, zabranjuju se i mogu dovesti do krivičnog gonjenja, u skladu sa građanskim i krivičnim zakonima.
• Korisniku se zabranjuje da pretplaćuje treća lica na biltene, nadmetanja i sl. bez njihovog znanja i izričite saglasnosti.
• Ako korisnik prekrši prethodno navedena pravila ponašanja, kompanija HOYER Handel može da ga blokira i spreči njegov pristup veb lokaciiji u bilo kom trenutku.

5. Registracija u cilju slanja komentara i kritika, kao i objavljivanje i čuvanje recepata

Da bi korisnik mogao da objavljuje kritike i da šalje komentare, potrebno je da se registruje pomoću lično izabranog korisničkog imena i svoje e-adrese. Korisnik takođe može da otrpemi korisničku/profilnu fotografiju.

Nakon registrovanja, korisnik će primiti automatsko obaveštenje putem e-pošte da je njegov nalog kreiran.  
Kada je nalog kreiran, korisnik može da šalje komentare i da objavljuje kriike, kao i da šalje i komentariše sopstvene recepte sa slikama. Takođe može na svom profilu da čuva svoje omiljene recepte. Pri tom se moraju poštovati prethodno opisane odredbe korisnčkog ponašanja. Ako korisnik objavi svoje ime uz objavljenu kritiku, kompanija HOYER Handel ima pravo, ali nije u obavezi, da to naznači pri objavljivanju kritike.
Kompanija Hoyer Handel ima pravo da briše pojedinačne objave korisnika ili delove tih objava u bilo kom trenutku, na sopstvenu odgovornost. Nezavisno od prethodno pomenutog prava, operater ove veb lokacije će ukloniti sadržaj koji predstavlja zabranjeno ponašanje korisnika, u skladu sa klauzulom 4. Pojam sadržaj obuhvata softver, druge datoteke i veze sa drugim sadržajima. Međutim, korisnik nema pravo na takve mere, uključujući i objave trećih lica. Kompanija HOYER Handel će generalno obavestiti korisnika ako se njegova objava izbriše. Korisniku nije dato pravo na informisanje.

6.  Poručivanje putem internet prodavnice

Porudžbina u našoj internet prodavnici dodatne opreme mora da sadrži sve informacije koje su potrebne za obradu porudžbine (ime i prezime, adresa, godine, podaci o plaćanju, broj telefona i sl.).

7.  Odredbe i uslovi učešća u nadmetanjima

Korisnik će povremeno biti pozvan da učestvuje u nadmetanjima na veb lokaciji http://shop.hoyerhandel.com. Za učešće u takvim nadmetanjima primenjuju se sledeće opšte odredbe:

  • Pravna radnja se izuzma. 
  • Za nagrade ne postoji zamena za gotovinu. 
  • Zaposleni u kompaniji HOYER Handel GmbH i njihovi krvni srodnici su isključeni iz učešća u nadmetanjima. 
  • Učešće u nadmetanjima je dopušteno samo na ličnom osnovu. Učešće putem kompanije za pružanje usluga nadmetanja se naročito izuzima.
  • U pojedinim slučajevima, ove odredbe i uslovi mogu da se menjaju ili zamenjuju drugim konkretnim odredbama i uslovima učešća. Posebne odredbe i uslovi će u tom slučaju imati prednost u odnosu na opšte odredbe i uslove učešća. 

8. Odgovornost

Korisnik je odgovoran za svoje ponašanje pri korišćenju veb lokacije http://shop.hoyerhandel.com website.
Kompanija HOYER Handel će redovno upravljati ovom veb lokacijom i uređivaće njen sadržaj. Međutim, kompanija HOYER Handel ne može da garantuje nesmetanu dostupnost veb lokacije niti tačnost informacija koje ona sadrži.
Kompanija HOYER Handel snosi odgovornost za namerne radnje i grubu nepažnju. Kompanija HOYER Handel će takođe snositi odgovornost za nemarno kršenje obaveza, čije je ispunjenje neophodno za propisnu primenu ugovora, odnosno za kršenje obaveza koje ugrožava ispunjenje svrhe ugovora i na koje se vi kao klijent generalno oslanjate. Međutim, u vezi sa poslednjim navedenim kršenjem obaveza, kompanija HOYER Handel će snositi odgovornost samo za ona oštećenja koja su predvidiva i tipična za ovaj tip ugovora. Kompanija HOYER Handel neće snositi odgovornost za delimično nemarna kršenja obaveza koja nisu navedena u prethodnim klauzulama. Prethodno pomenuta izuzeća od odgovornosti ne primenjuju se za ugrožavanje života i zdravlja ili telesne povrede.
Ne može se garantovati da će u svakom trenutku prenos podataka putem interneta biti dostupan i/ili besperkoran, u skladu sa trenutnim stanjem tehnologije. U tom smislu, kompanija HOYER Handel neće snositi odgovornost koja se tiče trajne ili nesmetane dostupnosti naše internet prodavnice.
Gore pomenuta ograničenja od odgovornosti se primenjuju i na naše pravne zastupnike ili agente.
Odgovornost u skladu sa zakonom o odgovornosti proizvođača se ne menja.

9. Veze/sadržaji trećeg lica

Ova veb lokacija sadrži veze sa drugim veb lokacijama (linkovi). One se isključivo pružaju kao usluga korisniku. Ako klikente na neku od ovih veza, napustićete veb lokaciju the http://shop.hoyerhandel.com. Korišćenje veza je na vašu ličnu odgovornost. Kompanija HOYER Handel ne može da proverava sve veb lokacije drugih kompanija i ne utiče na njihov relevantni sadržaj. Kompanija HOYER Handel stoga ne snosi odgovornost za njihov sadržaj, niti prihvata vlasništvo nad njima.

10.  Promene veb lokacije, kao i odredbi i uslova korišćenja 

Kompanija HOYER Handel ima pravo da menja sadržaj i raspored veb lokacije. Isto to se primenjuje za ove odredbe i uslove korišćenja. Izmene odredaba i uslova korišćenja će biti na snazi za registrovane korisnike ako su objavljeni putem e-pošte bar četiri nedelje unapred i prihvaćeni od strane korisnika. Objavljene izmene će se smatrati prihvaćenim ako korisnik ne uloži prigovor na izmene u roku od četiri nedelje od dana prijema objave. Prigovori mogu da se šalju poštom ili e-poštom koristeći adrese naznačene u oznaci izdavača i smatraće se blagovremenim samo ako stignu u predviđenom periodu. Kompanija HOYER Handel će pružiti konkrente informacije o značaju vremenskog ograničenja i pravnim posledicama u slučaju neodgovaranja na e-poštu u kojoj se objavljuju izmene. Pravne posledice (prećutno prihvatanje) su na snazi samo ako su gore opisane informacije zaista distribuirane.

11.  Trajanje ugovora o korišćenju i prekid

Ugovor o korišćenju može da se prekine od strane registrovanog korisnika u bilo kom trentuku, bez prethodnog obrazloženja, putem pošte ili e-pošte kompaniji HOYER Handel na adrese koje su naznačene u oznaci izdavača.
Kompanija HOYER Handel regularno ima pravo da raskine ugovor o korišćenju koji je zaključen sa registrovanim korisnikom bez objašnjavanja razloga, u predviđenom periodu od četiri nedelje.
Pravo na opravdani vanredni raskid ugovora, a naročito zbog ozbiljnih ili ponovljenih kršenja ovih odredaba i uslova korišćenja, ostaje nepromenjeno. Primenjuje se odeljak 314 zakona BGB [nemački građanski zakon].