Podmienky používania

Podmienky používania webovej stránky www.hoyerhandel.com a eshopu shop.hoyerhandel.com

1. Oblasť platnosti podmienok používania

Nasledujúce podmienky používania platia pre webovú stránku www.hoyerhandel.com ponúkanú spoločnosťou HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg (ďalej len HOYER Handel) a zároveň pre služby, ktoré sú na ňu naviazané. Tieto všeobecné podmienky používania môžu byť v ojedinelých prípadoch doplnené ďalšími podmienkami (napr. podmienkami účasti na súťažiach). Na objednávky tovaru v našom eshope s príslušenstvom sa vzťahujú VOP eshopu s príslušenstvom. Súhlasom s používaním používateľ súhlasí aj s týmito podmienkami používania v práve aktuálnom znení. Pre registrovaných používateľoch platia podmienky používania v znení platnom v čase registrácie.

2. Autorské práva a iné ochranné práva

Obsah webovej stránky, predovšetkým obrázky, fotografie, zvukové nahrávky a video sekvencie, skripty a texty vrátane ich usporiadania na webovej stránke podlieha ochrane autorských práv a iných ochranných práv.

Autorským právom sú chránené predovšetkým recepty a zbierky receptov zverejnené na webovej stránky. Je však možné stiahnuť, príp. vytlačiť ich na osobné použitie v súbore formátu pdf.

Spoločnosť HOYER Handel udeľuje používateľovi nevýhradné právo používať recepty zverejnené na tejto webovej stránke bez možnosti licencie, bez priestorového a časového obmedzenia v dole uvedenom rozsahu. Používateľ si môže tieto recepty na osobné použitie stiahnuť a neobmedzene rozmnožovať. Používateľ môže tieto recepty bezodplatne šíriť v okruhu svojich známych a príbuzných v uvedenom rozsahu. Použitie presahujúce uvedený rozsah nie je povolené. Vylúčené je predovšetkým komerčné použitie receptov. 

Obsah webovej stránky sa nesmie využívať na komerční, obchodné a/alebo verejné účely, predovšetkým sa nesmie kopírovať, šíriť, meniť ani sprístupniť tretím osobám. Nápisy o ochranných právach sa nesmú odstraňovať.

Ak nie je uvedené inak, sú všetky výrobné značky na tejto webovej stránke majetkom spoločnosti HOYER Handel GmbH alebo majetkom jej licencie. To platí predovšetkým pre značky, logá a emblémy.

3. Právne zaradenie správ a vlastných príspevkov, predovšetkým receptov

Zverejnené príspevky a/alebo správy (návrhy, nápady, recepty a iné obsahy, ktoré odošlete spoločnosti HOYER Handel alebo si ich po registrácii nastavíte na www.hoyerhandel.com) sú považované za nedôverné, a tak sa s nimi zaobchádza. Spoločnosť HOYER Handel teda nie je povinná zaobchádzať s nimi ako s dôvernými.

Spoločnosť HOYER Handel je poskytovateľ služieb v zmysle § 7 I nemeckého zákona o telekomunikácii a elektronických médiách (TMG). Za vlastné obsahy, ktoré sú poskytované v rámci ponuky, spoločnosť HOYER Handel ručí v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie v bode 8.

Obsahy zverejnené používateľmi na webových stránkach www.hoyerhandel.com a shop.hoyerhandel.de spoločnosť HOYER Handel nepovažuje za vlastné. Podľa zákonných predpisov nie je spoločnosť HOYER Handel povinná skúmať zákonnosť obsahov zverejnených používateľmi ani ich prípadné porušovanie zákona.

Používateľ udeľuje spoločnosti HOYER Handel časovo a priestorovo neobmedzené právo spracovávať ním pridané/nastavené príspevky a zverejniť ich na webovej stránke www.hoyerhandel.com. Používateľ týmto vyjadruje súhlas s tým, že spoločnosť Hoyer umožňuje iným používateľom sťahovať ním pridané recepty na súkromné účely vo formáte pdf, neobmedzene ich rozmnožovať a bezodplatne ich šíriť v okruhu svojich známych a príbuzných na osobné použitie v uvedenom rozsahu. Používateľ zabezpečí, aby žiadny z príspevkov neporušoval práva tretích strán, vrátane autorských práv, ochranných známok, patentov, obchodných tajomstiev, súkromia a iných osobných práv alebo práv duševného vlastníctva. Používateľ oslobodzuje spoločnosť HOYER Handel od všetkých nárokov tretích osôb a od príslušných nákladov na právne zastupovanie.

4. Zakázané správanie používateľov

Používateľom webovej stránky www.hoyerhandel.com je zakázané pri používaní webovej stránky

                            poškodzovať iné osoby alebo porušovať ich osobné práva, 

                            previniť sa svojím správaním pri používaní webovej stránky proti dobrým mravom,. 

                            pridávať alebo sprístupňovať ohováračské, hanlivé, obscénne, urážlivé, pornografické, násilné alebo súkromie narúšajúce obsahy, 

                            porušovať ochranné a autorské práva alebo iné vlastnícke práva, robiť prostredníctvom webovej stránky reklamu tovaru alebo službám alebo žiadať finančné prostriedky. 

                            Mať za cieľ svojich používateľských aktivít znefunkčniť webovú stránku alebo zhoršiť jej používanie je zakázané a môže byť civilne alebo trestne stíhané. 

                            Používateľovi sa zakazuje prihlásiť tretiu osobu na odber neswlettru, do súťaže a pod. bez jej vedomia a výslovného súhlasu. 

                            Ak používateľ poruší uvedené pravidlá správania, môže mu spoločnosť HOYER Handel kedykoľvek zablokovať prístup k tejto stránke.

 

5. Registrácia na pridávanie komentárov a hodnotení, na nahrávanie a ukladanie receptov  

Na nastavenie pridávania hodnotení a komentárov sa musí používateľ registrovať zadaním ľubovoľného používateľského mena a emailovej adresy. Používateľ môže okrem toho nahrať aj svoju profilovú/používateľskú fotku.

Po registrácii dostane používateľ automaticky emailom správu, že mu bol zriadený účet.

Po vytvorení účtu môže používateľ pridávať komentáre a hodnotenia a zároveň môže vytvárať vlastné recepty a komentovať iné recepty. Zároveň si svoje obľúbené recepty môžete uložiť do svojho profilu. Pritom je potrebné zohľadniť uvedené podmienky správania používateľa. Ak používateľ pri hodnotení uvedie svoje meno, je spoločnosť HOYER Handel oprávnená, ale nie povinná, uviesť ho pri zverejnení hodnotenia.

Spoločnosť Hoyer Handel má právo kedykoľvek vymazať jednotlivé príspevky používateľa alebo ich časti. Nezávisle od uvedeného práva prevádzkovateľ odstráni obsahy, ktoré porušujú bod 4 správania používateľa. Pod obsahmi sa rozumie aj softvér a iné súbory a odkazy na iné obsahy. Avšak neexistuje nárok používateľa na takéto opatrenie, aj vzhľadom na príspevky tretích osôb. Spoločnosť HOYER Handel spravidla používateľa informuje o zmazaní jeho príspevku. Nárok používateľa na informovaní však neexistuje,

6. Objednávky v eshope  

Na vykonávanie objednávok v našom eshope s príslušenstvom musíte zadať všetky údaje potrebné na vykonanie objednávky (napr. meno, priezvisko, adresu, vek, platobné údaje, telefónne číslo).

7. Podmienky účasti na súťažiach

Na stránke www.hoyerhandel.com je používateľ pravidelne vyzvaný zúčastniť sa súťaží. Na účasť v súťaži platia nasledujúce všeobecné podmienky:

                            Právna cesta je vylúčená.  

                            Ceny nie je možné vyplatiť v hotovosti.  

                            Zamestnanci spoločnosti HOYER Handel GmbH a ich príbuzných sú z účasti na súťažiach vylúčení.  

                            Účasť na súťaži je možná len osobne, predovšetkým sú z účasti na súťaži vylúčené spoločnosti poskytujúce služby pre výherné hry. 

                            Tieto podmienky môžu byť v jednotlivých prípadoch modifikované alebo doplnené ďalšími podmienkami. Tieto osobitné podmienky účasti majú potom prednosť pred všeobecnými podmienkami účasti. 

8. Ručenie

Používateľ je sám zodpovedný za svoje správanie v súvislosti s webovou stránkou www.hoyerhandel.com.

Spoločnosť HOYER Handel túto webovú stránku pravidelne spravuje a udržiava. Za nepretržitú dostupnosť webovej stránky a za správnosť informácii na nej obsiahnutých však spoločnosť HOYER Handel nemôže prebrať žiadne ručenie.

Spoločnosť HOYER Handel ručí za úmyselné konanie a hrubú nedbanlivosť. Spoločnosť HOYER Handel ďalej ručí za porušenie povinností z nedbanlivosti, ktorých splnenie podmieňuje riadne vykonanie zmluvy, ktorých nesplnenie ohrozuje účel zmluvy a v ktorých splnenie zákazník riadne verí. V poslednom uvedenom prípade ručí spoločnosť HOYER Handel len za predvídateľné a pre zmluvu typické škody. Spoločnosť HOYER Handel neručí za porušenie iných, ako v prechádzajúcich vetách uvedených, povinností z dôvodu ľahkej nedbanlivosti. Uvedené výnimky z ručenia neplatia pri spôsobení úmrtia, poranenia a porušenia zdravia.

Dátovú komunikáciu cez internet nie je v súlade so súčasným stavom techniky možné zaručiť bezchybne a/alebo kedykoľvek. Spoločnosť HOYER Handel neručí ani za neustálu ani za neprerušenú dostupnosť webovej stránky.

Uvedené obmedzenia ručenia platia aj v prospech našich zákonných zástupcov a zamestnancov.

Ručenie vyplývajúce zo zákona o ručení za produkty zostáva nedotknuté.

9. Odkazy/obsahy tretích strán

Webová stránka obsahuje odkazy na ďalšie webové stránky (linky). Tieto odkazy sú k dispozícii len ako ponuka služieb. Ak použijete takýto odkaz, opúšťate webovú stránku spoločnosti HOYER Handel. Využívanie odkazov uskutočňujete na vlastné riziko. Spoločnosť HOYER Handel nemôže skontrolovať všetky webové stránky iných spoločností a nedokáže ovplyvniť ich obsah. Spoločnosť HOYER Handel preto nepreberá zodpovednosť za ich obsah a nepovažuje ich za svoje.

10. Zmena webovej stránky a podmienky používania 

Spoločnosť HOYER Handel má právo zmeniť obsah a štruktúru webovej stránky. To isté platí aj pre podmienky používania. Zmeny podmienok používania sú voči registrovaným používateľom účinné vtedy, keď sú používateľovi oznámené emailom minimálne štyri týždne vopred a následne používateľom potvrdené. Oznámené zmeny sa považujú za potvrdení, keď s nimi používateľ do štyroch týždňoch od ich prijatia neprejaví nesúhlas. Nesúhlas je možné prejaviť poštou alebo emailom na adresy uvedené v časti Impresum a považuje sa za prejavený v lehote, keď je v uvedenej lehote odoslaný. Spoločnosť HOYER Handel oznámi zmeny emailom, samostatne upozorní na význam lehoty a upozorní na právne následky mlčania. Právne následky (súhlas mlčaním) nastúpia len vtedy, keď je uvedené upozornenie skutočne oznámené.

11. Dĺžka trvania zmluvy o používaní a vypovedanie zmluvy

Zmluvu o používaní môže registrovaný používateľ voči spoločnosti HOYER Handel kedykoľvek vypovedať bez dodržania lehoty a bez udania dôvodu, a to poštou alebo emailom na adresách uvedených v časti Impresum.

Spoločnosť HOYER Handel má právo zmluvu o používaní s každým používateľom riadne ukončiť bez udania dôvodu a s lehotou štyroch týždňoch.

Právo mimoriadneho vypovedania zmluvy zo závažného dôvodu, predovšetkým pre závažné alebo opakované porušenie týchto podmienok používania tým zostáva nedotknuté. Platí § 314 nemeckého Občianskeho zákonníka (BGB).