Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a pošlite nám ho na adresu

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 Münster

Týmto odstupujem(e) od zmluvy, ktorú som (sme) uzavreli (*) o kúpe nasledujúceho tovaru (*) a vykonania nasledujúcich služieb (*)

 

 

 

 

 

Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

 

Podpis spotrebiteľa:

 

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite