Nyttjandevillkor

Nyttjandevillkor för webbplatsen www.monsieur-cuisine.com och nätbutiken shop.monsieur-cousine.com

1. Giltighetsområde för nyttjandevillkoren

Efterföljande nyttjandevillkor gäller för webbplatsen www.monsieur-cuisine.com samt de tjänster som erbjuds på denna webbplats av HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg, (nedan: HOYER Handel). Dessa allmänna nyttjandevillkor kan i enskilda fall ersättas av andra villkor (t.ex. deltagarvillkor i tävlingar). För att beställa varor i vår tillbehörsbutik gäller uteslutande de allmänna affärsvillkoren för tillbehörsbutiken. Genom nyttjandet accepteras giltigheten för dessa nyttjandevillkor i respektive version. För registrerade användare gäller nyttjandevillkoren i versionen för tidpunkten för registreringen.

2. Upphovsrätt och andra skyddade rättigheter

Innehållet på webbplatsen, i synnerhet grafiker, foton, ljud, video, skript och texter samt deras placering på webbplatsen är skyddade av upphovsrätt och andra skyddslagar.

I synnerhet recept publicerade på webbplatsen samt även receptsamlingen skyddas av upphovsrätten. De kan dock laddas ner för privat bruk som PDF-fil och ev. skrivas ut.

HOYER Handel beviljar användaren nyttjanderätt för de recept som har publicerats på webbplatsen enligt den omfattning som specificeras nedan. Denna nyttjanderätt är ej exklusiv, kan inte beviljas som underlicens och är obegränsad gällande rum och tid. Användaren får ladda ner de här recepten för privat bruk och mångfaldiga dem utan begränsningar. Användaren får lämna vidare recepten till den personliga kretsen av bekanta och släktingar för privat nyttjande kostnadsfritt i tidigare nämnda omfattning. Nyttjande utöver den tidigare nämnda omfattningen är ej tillåtet. I synnerhet är kommersiellt nyttjande av recepten uteslutet. 

Innehållet på webbplatsen får inte nyttjas för kommersiella, affärsmässiga och/eller allmänna syften, i synnerhet inte kopieras, spridas, förändras eller göras tillgängligt för tredje person. Information som finns om skyddade rättigheter får inte tas bort.

Om inget annat anges, skyddas alla varumärken på den här webbplatsen märkesrättsligt till förmån för HOYER Handel GmbH eller någon av dess licensgivare. Detta gäller särskilt för märken, loggor och emblem.

3. Försändelser, egna bidrag, i synnerhet recept överlåtelse av rättigheter

Publiceringar och/eller försändelser (förslag, idéer, recept och övrigt innehåll, som du skickar till HOYER HANDEL eller själv lägger upp på www.monsieur-cousine.com efter registrering), gäller som vidarebefordrat på ej konfidentiell bas och HOYER Handel har därför ingen plikt att behandla de här försändelserna som konfidentiella.

HOYER Handel är tjänsteleverantör enligt tyska § 7 I TMG. För eget innehåll, vilket ställs till förfogande inom ramen av webbplatsen, ansvarar HOYER Handel enligt bestämmelserna nedan under siffra 8.

HOYER Handel tillägnar sig inte innehåll som har publicerats av användare på webbplatserna www.monseur-cousine.com och shop.monsieur-cousine.de. Enligt lagstadgade föreskrifter är inte HOYER Handel förpliktigat att kontrollera lagligheten för innehåll publicerat av användarna och undersöka rättsöverträdelser

Användare beviljar HOYER Handel den tidsmässigt och rumsligt obegränsade rätten att ev. redigera de inlägg som har lämnats in/lagts upp och göra dem allmänt tillgängliga på webbplatsen www.monsieur-cousine.com. Användaren godkänner att Hoyer tillåter andra användare att ladda ner de recept användaren har lagt upp som PDF, mångfaldiga recepten obegränsat, samt lämna dem vidare till den personliga kretsen av bekanta och släktingar för privat nyttjande kostnadsfritt i tidigare nämnda omfattning. Användaren försäkrar att ingen av försändelserna/publiceringarna gör intrång på tredje parts rättigheter, inklusive upphovs-, märkes-, patenträtter, affärshemligheter, personlig integritet eller andra personrelaterade rättigheter eller immateriell äganderätt. Användaren undantar HOYER Handel i det avseendet från alla krav från tredje part samt rimliga kostnader för juridiskt försvar.

4. Otillåtet användaruppträdande

Det är ej tillåtet för användarna av webbplatsen www.monsieur-cuisine.com vid nyttjandet av webbplatsen

◦ att tillfoga personer skador eller inkräkta på deras personliga rättigheter 

◦ att överskrida gränserna för allmän anständighet genom användaruppträdandet 

◦ att lägga upp eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt som är ärekränkande, smutskastande, obscent, kränkande, pornografiskt, våldsförhärligande eller inkräktar på personlig integritet 

◦ att inkräkta på kommersiell skydds- och upphovsrätt eller övrig äganderätt och via den här webbplatsen berömma varor eller tjänster eller be om kontanta medel. 

◦ Användaraktiviteter med målet att sätta den här webbplatsen ur funktion eller åtminstone försvåra nyttjandet av den, är förbjudna och kan beivras civil- och straffrättsligt. 

◦ Det är förbjudet för användaren att registrera tredje part utan dennes kunskap och utryckliga godkännande för ett nyhetsbrev, tävlingar osv. 

◦ Om en användare bryter mot ovan nämnda förhållningsregler får HOYER Handel när som helst spärra tillträdet till den här webbplatsen.

 

5. Registrering för att lämna kommentarer, sätta betyg, lägga upp och spara recept  

För att kunna sätta betyg och lägga upp kommentarer, måste användaren registrera sig och ange ett användarnamn som väljs fritt samt e-postadress. Användaren kan dessutom även ladda upp en profil-/användarbild.

I anslutning till registreringen får användaren automatiskt ett meddelande med e-post att kontot har skapats.

När kontot har skapats kan användaren kommentera och sätta betyg, samt lägga upp egna recept och foton och kommentera dem. Användaren kan även spara favoritrecept i sin profil. Härvid skall hänsyn tas till ovan nämnda bestämmelser om användaruppträdande. Om användaren anger sitt namn vid betygsättningen, har HOYER Handel rätt, men måste inte, ange namnet när betygsättningen publiceras.

Hoyer Handel har rätt att när som helst efter eget gottfinnande radera enskilda bidrag eller delar av bidrag från användarna. Oberoende av ovan angivna rätt kommer innehavaren att ta bort innehåll vilket utgör förbjudet användaruppträdande enligt siffra 4. Med innehåll avses även programvara och andra filer och hänvisningar till annat innehåll. Krav från användarens sida på en sådan åtgärd, även gällande inlägg från tredje part, kan dock ej ställas. HOYER Handel kommer som regel att informera en användare om att dennes inlägg har raderats. Användaren kan ej kräva att bli informerad.

6. Beställningar i nätbutiken  

För att göra beställningar i vår nätbutik för tillbehör, måste du ange alla uppgifter som krävs för att genomföra beställningen (t.ex. efternamn, adress, ålder, betalningsuppgifter, telefonnummer).

7. Deltagarvillkor tävlingar

På webbplatsen www.monsieur-cuisine.com uppmanas användarna emellanåt att vara med i tävlingar. För att delta i dessa gäller följande allmänna bestämmelser:

◦ Det går inte att överklaga.  

◦ Priser kan inte betalas ut kontant.  

◦ Medarbetare hos HOYER Handel GmbH samt deras anhöriga får ej delta i tävlingar.  

◦ Det är endast tillåtet att delta i tävlingen högst personligt, i synnerhet är det uteslutet att delta via ett företag som bedriver tävlingsservice 

◦ Dessa villkor kan i enskilda fall modifieras eller bytas ut av andra särskilda deltagarvillkor. Dessa särskilda deltagarvillkor gäller då före de allmänna deltagarvillkoren. 

8. Ansvar

Användaren ansvarar själv för sitt uppträdande relaterat till webbplatsen www.monsieur-cuisine.com.

HOYER Handel kommer med jämna mellanrum att sköta och underhålla den här webbplatsen. Ingen garanti kan ges av HOYER Handel att webbplatsen alltid är tillgänglig, samt att informationen på den är korrekt.

HOYER Handel ansvarar för uppsåt och grov vårdslöshet. Vidare ansvarar HOYER Handel för vårdslöst överträdande av plikter, vars uppfyllande överhuvudtaget gör ett korrekt genomförande av avtalet möjligt, vars överträdelse äventyrar att syftet med avtalet uppfylls och vars efterföljande du som kund regelbundet litar på. I senast angivna fallet ansvarar HOYER Handel dock bara för förutsebar, avtalstypisk skada. HOYER Handel ansvarar inte för mindre vårdslöst överträdande av andra plikter än de som anges i meningarna ovan. Befrielserna från ansvar ovan gäller ej för skada på liv, lem och hälsa.

Datakommunikationen via internet kan på dagens aktuella tekniska nivå inte garanteras felfritt och/eller alltid vara tillgänglig. HOYER Handel ansvarar i det avseendet varken för ständig eller oavbruten tillgänglighet för webbplatsen.

De presenterade ansvarsbegränsningarna gäller även till förmån för våra juridiska företrädare och medhjälpande personer.

Ansvar enligt produktansvarslagen berörs inte.

9. Länkar/innehåll från tredje part

Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser (länkar). Dessa tillhandahålls endast som en service för användarna. När du använder en sådan länk, lämnar du monsieur-cuisine-webbplatsen. Användningen av länkarna sker på egen risk. HOYER Handel kan inte kontrollera alla webbplatser från andra företag och kan inte påverka innehållet för dessa webbsidor. HOYER Handel ansvarar därför inte för innehållet på dessa och ser det inte som vårt innehåll.

10. Ändringar på webbplatsen och nyttjandevillkor 

HOYER Handel har rätt att ändra innehållet och uppbyggnaden av webbplatsen. Samma sak gäller för de här nyttjandevillkoren. Ändringar av nyttjandevillkoren blir endast verksamma gentemot registrerade användare, om de tillkännages via e-post minst fyra veckor i förväg och accepteras av användaren. De tillkännagivna ändringarna gäller som accepterade om användaren inte invänder mot ändringarna inom fyra veckor efter att tillkännagivandet har erhållits. Invändningen kan göras med post eller e-post till den adress som anges under Utgivning och tiden accepteras om den skickas iväg inom den angivna tidsramen. HOYER Handel kommer i e-postmeddelandet som aviserar ändringarna att särskilt hänvisa till betydelsen av tidsramen och rättsföljden av att tiga. Rättsföljden (godkännande genom att tiga) inträffar endast om informationen ovan verkligen har tillkännagivits.

11. Nyttjandeavtalets tidslängd och uppsägning

Nyttjandeavtalet kan när som helst sägas upp gentemot HOYER Handel av den registrerade användaren utan att någon tidsram uppfylls och utan att anledningar anges. Uppsägningen kan göras med post eller e-post till de adresser som anges under Utgivning.

HOYER Handel har rätt att korrekt avsluta nyttjandeavtalet med alla registrerade användare utan att ange anledningar med en tidsram på fyra veckor.

Rätten till extraordinär uppsägning av särskilda skäl, i synnerhet på grund av betydande och upprepad överträdelse av de här nyttjandevillkoren berörs inte. § 314 BGB (tyska lagboke