Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo zrušiť túto zmluvu do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Nemecko, shop@hoyerhandel.com, tel.: 00800 4212 4212, fax: +49 (0)40 853994 80) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky zrušenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na toto splatenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto splatenie nebudeme účtovať poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz o tom, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar ste nám vrátili.

Tovar musíte vrátiť alebo odovzdať nám alebo spoločnosti KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Nemecko) bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nám oznámili odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť len v prípade, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vzorový storno formulár

(Ak si želáte zrušiť zmluvu, vyplňte a vráťte tento formulár)

- Na adresu HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Nemecko, shop@hoyerhandel.com, fax: +49 (0)40 853994 80

- Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup nasledujúceho
tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

- Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*)

- Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade papierovej komunikácie)

- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.