Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre obchod s náhradnými dielmi Lidl spoločnosti HOYER-Handel GmbH

1.  Informácia o získavaní osobných údajov

1.1.  V ďalšej časti vás informujeme o získavaní osobných údajov pri používaní našej webovej stránky obchodu s náhradnými dielmi Lidl. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré je možné spojiť s vašou osobou, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, správanie používateľa.

1.2.  Prevádzkovateľ je podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov EÚ (GDPR)

HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg

Tel.: 00800 4212 4212

E-mail: shop@hoyerhandel.com

Webová stránka: http://shop.hoyerhandel.com

1.3.  Našej zodpovednej osobe môžete napísať na Datenschutz@hoyerhandel.com alebo na našu poštovú adresu s dodatkom „Zodpovedná osoba“.

1.4.  Ak na jednotlivé funkcie našej ponuky využívame poverených poskytovateľov služieb alebo chceme vaše údaje využiť na marketingové účely, budeme vás ihneď podrobne informovať o príslušných postupoch. Pritom uvedieme aj stanovené kritériá doby uchovávania.

2.  Vaše práva

2.1.  Máte voči nám nasledujúce práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré sa vás týkajú:

 • právo na informáciu,
 • právo na opravu alebo vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na nesúhlas so spracovaním,
 • právo na prenosnosť údajov.

Na uplatnenie práv môžete kontaktovať prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu na vyššie uvedené kontaktné údaje.

2.2.  Navyše máte právo sťažovať sa na dozornom orgáne ochrany osobných údajov o spracovaní vašich osobných údajov z našej strany.

3.  Námietka alebo odvolanie proti spracovaniu vašich údajov

3.1.  Ak ste udelili súhlas na spracovanie svojich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie ovplyvní prípustnosť spracovania vašich osobných údajov po odvolaní súhlasu voči nám.

3.2.  Pokiaľ sa naše spracovanie vašich osobných údajov opiera o zváženie záujmov, môžete podať námietku voči spracúvaniu. To je v prípade, keď spracovanie nie je potrebné predovšetkým na splnenie zmluvy s vami, čo vždy uvádzame pri nasledujúcom popise funkcií. Pri podaní takéhoto odporu vás prosíme o vysvetlenie, prečo by sme nemali spracúvať vaše osobné údaje, ako to vykonávame. V prípade odôvodneného odporu preveríme stav veci a buď spracúvanie údajov prerušíme, resp. prispôsobíme, alebo vám preukážeme naše nutné právom chránené dôvody, na základe ktorých budeme pokračovať v spracúvaní.

4.  Získavanie osobných údajoch pri návšteve našej webovej stránky

4.1.  Keď našu webovú stránku použijete len informačne, teda keď sa nezaregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie, získavame len osobné údaje, ktoré prenesie váš prehliadač na náš server. Keď chcete našu webovú stránku sledovať, získavame nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky potrebné, aby sme vám mohli stránku zobraziť a zaručiť stabilitu a bezpečnosť (právny základ je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR):

 • IP adresa (skrátená o posledné dva oktety)
 • dátum a čas požiadavky
 • rozdiel časového pásma od Greenwich Mean Time (GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu /HTTP stavový kód
 • webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka
 • webové stránky, ktoré systém používateľa otvoril cez našu webovú stránku
 • prenesené byty požadovanej URL
 • Prehliadač
 • operačný systém a jeho rozhranie
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Tieto údaje ukladáme po dobu 31 dní v takzvanom súbore protokolu. Potom sa údaje vymažú. Uchovávanie na 31 dní je potrebné, aby sme mohli rozpoznať a analyzovať prípadné hackerské útoky. Slúži to na zlepšenie bezpečnosti webovej stránky a vykonáva sa teda na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 v. 1 písm. F GDPR.

4.2.  Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webovej stránky vo vašom počítači ukladajú cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá na vašom pevnom disku vami používaný prehliadač a cez ktoré dostáva miesto, ktoré cookie umiestnilo (tu my), určité informácie. Cookies nemôžu vykonávať žiadne programy ani preniesť na váš počítač vírusy. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka celkovo optimálnejšia a efektívnejšia pre používateľa.

4.3.  Použitie cookies:

4.3.1.     Táto webová stránka používa nasledujúce druhy cookies, ktorých rozsah a spôsob funkcie je vysvetlený ďalej:

 • dočasné cookies (pozri b)
 • trvalé cookies (pozri c).

4.3.2.     Dočasné cookies sa vymažú automaticky, keď zatvoríte prehliadač. K nim patria predovšetkým session cookies. Tieto ukladajú takzvané session ID, pomocou ktorého sa dajú prideliť rozličné požiadavky vášho prehliadača celej relácie. Tak môže váš počítať rozpoznať, keď sa vrátite na našu stránku. K session cookies patria tiež cookies, ktoré používame na zaistenie správneho zobrazenia webovej stránky na použitom koncovom zariadení. Session cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

4.3.3.     Trvalé cookies sa automaticky vymazávajú po určenej dobe, ktorá sa môže odlišovať podľa cookie. Cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača.

4.3.4.     Nastavenie svojho prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní a napr. odmietnuť prijímanie cookies tretej strany alebo všetkých cookies. Upozorňujeme na to, že eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

5.  Používanie nášho internetového obchodu 

5.1.  Keď si chcete objednať v našom internetovom obchode, je na uzavretie zmluvy potrebné, aby ste uviedli svoje osobné údaje, ktoré potrebujeme na vybavenie vašej objednávky. Povinné údaje potrebné na realizáciu zmlúv sú označené osobitne, ďalšie údaje sú dobrovoľné. Konkrétne získavame nasledujúce údaje:

 • Priezvisko
 • Meno
 • Adresa
 • Krajina
 • Fakturačné údaje
 • Platobné údaje
 • Telefón (voliteľne)
 • Fax (voliteľne)
 • Oslovenie (voliteľne)

Vami zadané údaje spracúvame na vybavenie vašej objednávky. Právnym základom toho je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. b GDPR.

Okrem toho môžeme spracúvať vami uvedené údaje, aby sme vás mohli informovať o ďalších zaujímavých výrobkoch z nášho portfólia alebo aby sme vám mohli posielať e-maily s technickými informáciami.

5.2.  Na základe obchodných a daňových predpisov sme viazaní uchovávať vaše údaje o adrese, platbe a objednávke po dobu desiatich rokov. Avšak po dvoch rokoch uskutočníme obmedzenie spracúvania, to znamená, že vaše údaje sú použité len na dodržanie zákonných povinností.

5.3.  Na zabránenie neoprávneným prístupom tretej strany k vašim osobným údajom, predovšetkým finančným údajom, je proces objednávky šifrovaný technológiou TLS.

6.  Vytvorenie používateľského účtu v obchode s náhradnými dielmi Lidl spoločnosti Hoyer

Dobrovoľne si môžete vytvoriť zákaznícky účet, prostredníctvom ktorého môžeme uchovávať údaje pre ďalšie nákupy. Okrem údajov zisťovaných pri objednávke musíte pri zriadení zákazníckeho účtu zadať vami zvolené heslo. S týmto heslom by ste mali zaobchádzať diskrétne a chrániť ho pred neoprávneným prístupom tretej strany. Pri vytváraní účtu v časti „Zákaznícky účet“ sa vami zadané údaje uložia až do odvolania. Okrem toho si môžete údaje, ktoré sú vo vašom zákazníckom účte uložené k vašej osobe, kedykoľvek pozrieť a pomocou funkcie „Zoznam prianí“ uložiť tovar pre svoj neskorší nákup.

Právnym základom spracúvania vašich údajov je čl. 6 I v.1 písm. b GDPR, pretože svoje údaje poskytujete v rámci zmluvného vzťahu alebo na jeho prípravu.

Údaje sa uchovávajú tak dlho, kým nevymažete používateľský účet. Používateľský účet môžete vymazať odoslaním zodpovedajúcej informácie na loeschung@hoyerhandel.com.

7.  Príjemcovia vašich údajov/kategórie príjemcov

Pri vyššie popísanom spracúvaní vašich údajov využívame poverených spracovateľov (napr. v logistike tovarov). Povinnosť týchto poverených spracovateľov zaobchádzať s vašimi údajmi podľa GDPR a urobiť vhodné technické a organizačné opatrenia pre bezpečnosť údajov je upravená v zmluve o poverení na spracovanie.

Okrem toho pracujeme s nasledujúcim poskytovateľmi platobných služieb: Paypal, Payone.

Keď vykonáte platbu pomocou PayPal alebo PayPal Express, presmerujeme vás v nadväznosti na vašu objednávku na spoločnosť Paypal (europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, aby ste mohli z jej portálu zadať platbu. 

Keď sa rozhodnete pre spôsob platby poskytovateľa platobných služieb Payone, realizuje sa platba prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, ktorému postúpime potrebné informácie o vašej objednávke podľa čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. b GDPR. Poskytovanie vašich údajov sa uskutočňuje výlučne na účely realizácie platby s poskytovateľom platobných služieb PAYONE a len v takom rozsahu, ako je to na to potrebné. 

Ak sa dostanete do omeškania s platbou, postúpime vaše údaje na uplatnenie pohľadávky inkasnej kancelárii, právnej kancelárii alebo prípadne na účely verifikácie vašej adresy informačnej kancelárii. Právny základ poskytnutia údajov je čl. 6 v. 1 písm. b GDPR. Okrem toho je spracúvanie oprávnené našimi oprávnenými záujmami o presadenie našich platobných nárokov a tým podľa čl. 6 v. 1 písm. F GDPR. 

8.  Kontaktovanie prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu

8.1.  Keď nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, uložíme vaše údaje, ktoré ste nám oznámili (vaša e-mailová adresa, resp. meno a telefónne číslo a vaša správa), aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje získané v tejto súvislosti vymažeme, keď už ich ukladanie nie je viac potrebné alebo obmedzíme spracovanie, ak existujú zákonné povinnosti na ich uchovávanie.

8.2.  Tieto údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť želaný/požadovaný servis. Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na základe zmluvného základu (čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. b GDPR), pokiaľ ide o otázky týkajúce sa vášho nákupu v našom obchode. Pri realizácii služieb zákazníckeho servisu a odpovedaní na vaše otázky sa ďalej spracovanie uskutočňuje na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. b GDPR), pretože umožňuje úspešné poradenstvo zákazníkom.

9.  Použitie Google Analytics

9.1.  Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré vám umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke však Google vašu IP adresu najskôr skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi stránky, ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a internetu.

9.2.  IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi z Google.

9.3.  Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade pravdepodobne nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených pomocou cookies, ktoré súvisia s používaním webovej stránky (vrátane svojej IP adresy) v Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 9.4  Opt-Out cookies zabraňujú budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Na zabránenie zaznamenávania Universal Analytics na rozličných zariadeniach musíte Opt-Out vykonať na všetkých používaných systémoch. Pri kliknutí na tento odkaz sa vloží Opt-Out cookie:

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa cookie odhlásenia, ktoré zabráni zhromažďovaniu vašich údajov o budúcich návštevách tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics

9.5.  Táto webová stránka používa Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Tak sa IP adresy ďalej spracúvajú skrátené, tým sa môže vylúčiť ich spojenie s osobami. Pokiaľ by teda došlo k osobnému prepojeniu údajov, ktoré boli o vás získané, toto sa ihneď vylúči a osobné údaje sa tým ihneď vymažú.

9.6.   Používame Google Analytics, aby sme mohli analyzovať používanie našej webovej stránky a pravidelne ju zlepšovať. Pomocou získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a urobiť je pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Pre výnimočné prípady, v ktorých sa osobné údaje prenesú do USA, podlieha spoločnosť Google pod EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právny základ používania Google Analytics je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR.

9.7.  Informácie tretieho poskytovateľa: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky používania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Prehľad o ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

10.  Google fonts

Táto webová stránka používa na integráciu typov písma Google fonts – službu firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Na zobrazenie našej stránky sa teda vyvolajú servery Google, menovite fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zobrazenie písem na našej stránke ukladajú sa vyvolania Google a váš server dočasne ukladá písma, ako aj predvoľby. Používanie Google Web Fonts sa uskutočňuje v záujme jednotného a príjemného zobrazenia našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Viac informácií o tom nájdete tu: https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users

11.  ajax.googleapis.com/ jQuery

Táto webová stránka používa knižnicu Javascript jQuery, čím sa dosahuje optimalizácia rýchlostí sťahovania. V tejto súvislosti sa vyvolávajú programové knižnice serverov Google. Google používa CDN (Content delivery network). Ak ste jQuery predtým potrebovali na inej stránke Google CDN, použije váš prehliadač kópiu, ktorá sa pritom uložila vo vyrovnávacej pamäti. Inak je potrebné stiahnutie programových knižníc, pričom sa údaje z vášho prehliadača dostanú do Google Inc. („Google”). Tento prenos sa uskutočňuje na základe oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.