Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Německo, shop@hoyerhandel.com, tel.: 00800 4212 4212, fax: +49 (0)40 853994 80) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Můžeme odmítnout provést úhradu, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží jste nám vrátili.

Zboží musíte vrátit nebo předat nám nebo společnosti KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Německo) neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový storno formulář

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář)

- Na adresu HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Německo, shop@hoyerhandel.com, fax: +49 (0)40 853994 80

- Odvolávám/odvoláváme (*) tímto smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího
zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.