Üldtingimused

1. Kehtivuse ulatus

Järgmised tingimused kehtivad kõikidele meie veebipoe kaudu tehtud tellimustele.

Meie veebipoes olevad pakkumised on suunatud ainult tarbijatele, kes teevad ostu eesmärgil, mida ei saa seostada nende äri- või kutsetegevusega.

2. Lepingupartner, lepingu sõlmimine, võimalused parandamiseks

Müügileping sõlmitakse ettevõttega HOYER Handel GmbH.

Oma toodete veebipoodi paigutamisega esitame me siduva pakkumise sõlmida nende tooteartiklite kohta leping. Saate meie tooted esialgu kohustust tekitamata ostukorvi panna ja oma kandeid parandada igal ajal enne siduva tellimuse esitamist, kasutades selleks ette nähtud ja tellimuse vormistamise käigus selgitatud abivahendeid paranduste tegemiseks. Leping sõlmitakse, kui vajutate ostukorvis oleva kauba kohta tehtud pakkumise aktsepteerimiseks tellimise nuppu. Vahetult pärast tellimuse esitamist saate e-kirja teel veel ühe kinnituse

3. Lepingu keel, lepingu teksti säilitamine

Leping on võimalik sõlmida järgnevalt nimetatud keeltes: saksa, inglise, prantsuse, hollandi, hispaania, itaalia, poola, portugali, taani, kreeka, tšehhi, slovaki, sloveeni, ungari, soome, rumeenia, rootsi, horvaadi, bulgaaria, leedu ja serbia keel

Me salvestame lepingu teksti ja saadame teile tellimuse andmed ning meie üldtingimused teksti kujul. Teil on võimalik lepingu teksti näha meie kliendina sisse logides.

4. Tarnetingimused

Nimetatud tootehindadele lisanduvad tarnekulud. Teil on võimalik tarnekulude suuruse kohta rohkem teada saada pakkumiste juures.

Me teostame tarneid ainult posti teel. Kahjuks ei ole võimalik kaupadele ise järgi tulla.

5. Maksmine

Meie poes on üldiselt võimalik kasutada järgmiseid maksemeetodeid:

Krediitkaart
Tellimust tehes sisestate oma krediitkaardi andmed. Teie kaardilt debiteeritakse ostusumma kohe pärast tellimuse tegemist.

PayPal
Saamaks arve summa kätte makseteenuse pakkuja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“), peate olema PayPal'is registreeritud, oma ligipääsuandmetega isiku tuvastama ja kinnitama makseorderi. PayPal viib maksetehingu läbi kohe pärast tellimuse tegemist. Täiendavat teavet saate tellimise käigus.

6. Taganemisõigus

Tarbijatel on seadusjärgne taganemisõigus, nii nagu meie tühistamispoliitikas kirjeldatud on. Ettevõtjatele ei ole antud vaatahtlikku taganemisõigust.

7. Omandireservatsioon

Kaup jääb meie omandisse seni, kuni selle eest on täielikult tasutud.

Järgnev kehtib ka ettevõtjate kohta: Meie omandiõigus kaubale kehtib seni, kuni kõik jätkuvast ärisuhtest tulenevad nõuded on täielikult rahuldatud. Teil on õigus reserveeritud kaupa tavapärase äritegevuse käigus edasi müüa, te loovutate kõik sellisest edasimüügist tulenevad nõuded – sõltumata reserveeritud kauba kombineerimisest või segunemisest uue kaubaga – nõude loovutate arve summa ulatuses ettemaksuna meile ja meie aktsepteerime sellist nõude loovutamist. Teile jääb õigus nõuded sisse nõuda, kuid meile jääb õigus need nõuded ise sisse nõuda, kui teie ei täida oma maksekohustusi. Teie taotlusel vabastame tagatised, millele teil on õigus ulatuses, milles tagatiste realiseeritav väärtus ületab rahuldamata nõuete väärtust enam kui 10% võrra.

8. Transpordikahjustused​​​​​​​

Järgnev kehtib tarbijatele: Kui kaup tarnitakse ilmselgete transpordikahjustustega, teavitage tarnijat sellisest veast esimesel võimalusel ja võtke meiega viivitamatult ühendust. Kaebuse esitamata jätmisel või teiega ühendust võtmata jätmisel ei ole tagajärgi teie õiguslikele nõuetele ja nende jõustamisele, eriti teie garantiiõigustele. Küll aga aitavad need meil esitada omapoolseid nõuded kauba vedaja või transpordikindlustuse vastu.

9. Müügigarantii ja tagatised

Kehtib seadusjärgne vastutus puuduste eest. Teavet kehtivate täiendavate tagatiste ja nende täpsete tingimuste kohta leiate toote juurest ja veebipoe spetsiaalsetelt teabelehtedelt.

10. Vastutus​​​​​​​

Meil on alati piiramatu vastutus nõuete eest, mis põhinevad meie, meie seaduslike esindajate või esindajate tekitatud kahjul.

  • elu ohustamise, kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise korral,
  • kohustuste tahtliku või raskest hooletusest rikkumise korral,
  • tagatisega antud lubaduse korral, kui nii on kokku lepitud, või
  • niivõrd, kuivõrd tootevastutust reguleeriva seaduse kohaldamisala on avatud.

Oluliste lepinguliste kohustuste rikkumisel, mille täitmine võimaldaks ennekõike lepingu nõuetekohast täitmist ja mille täitmisele võib lepingupartner meie, meie seaduslike esindajate või asendusagentide kerge hooletuse tõttu regulaarselt loota (põhikohustused), sellise vastutuse suurus on piiratud lepingu sõlmimise hetkel ettenähtavale kahjuga, mille tekkimist tavapäraselt oodata võib.
Muul juhul on kahjunõuded välistatud.

11. Käitumiseeskiri​​​​​​​

Me oleme omaks võtnud järgmise käitumiseeskirja:

12. Vaidluste lahendamine

Euroopa Komisjon pakub veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kasutamise võimalust, te leiate selle siit . Me ei ole kohustatud ega soovi osaleda tarbija vahekohtus peetavas vaidluste lahendamise menetluses.

13. Lõppsätted​​​​​​​

Kui olete ettevõtja, kohaldatakse ÜRO müügiõiguse välistamisel Saksamaa seadusi.

Kui olete kaupleja äriseadustiku tähenduses, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erifond, on kõigi meie ja teie vahelistest lepingulistest suhetest tulenevate vaidluste kohtualluvus ainuõiguslikult määratletud meie ettevõtte asukohaga.