ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ (ОТУ)

за онлайн поръчки на http://shop.hoyerhandel.com

Следните правила и условия се прилагат за всички поръчки, направени чрез нашия онлайн магазин.

Офертите в нашия онлайн магазин са насочени изключително към потребители, които извършват покупката с цел, която не може да бъде отнесена към тяхната търговска или професионална дейност.

1. Валидност

За всички търговски отношения между HOYER Handel GmbH [по-нататък „HOYER“ или „Доставчик“] и клиента за сделки на http://shop.hoyerhandel.com са валидни изключително и само следните Общи търговски условия в съответната редакция към момента на поръчката. Противоречащи на това, различаващи се или допълнителни общи търговски условия на клиента не са съставна част от договора, освен ако HOYER изрично не изрази съгласието си с тях.

Предлаганите в цитирания по-горе онлайн магазин стоки са ориентирани само към пълнолетни потребители. Потребител в смисъл на дефиницията по закон е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които в голямата си част не могат да бъдат причислени нито към фирмената, нито към самостоятелната му професионална дейност.

2. Партньори по договора

Договорът за покупка се сключва между:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

Електронна поща: service-de@hoyerhandel.com
Тел.: 00800 4212 4212

Идентификационен номер по ДДС: DE 813326245

Можете да се обръщате към нашия отдел за обслужване на клиенти за въпроси, рекламации и жалби от понеделник до петък от 08:00 до 17:00 часа на телефонен номер 00800 4212 4212, както и по електронна поща на адрес service-de@hoyerhandel.com

3. Предлагане и сключване на договор

 1. Представянето на продуктите в онлайн магазина http://shop.hoyerhandel.com не представлява правно обвързваща оферта, а подканване за поръчка. Възможни са заблуди.
 2. Чрез щракване върху бутона [Купете] Вие подавате обвързваща поръчка на изброените на страницата за поръчки стоки. Можете да коригирате грешки при въвеждане по всяко време, преди да изпратите поръчката. Договорът за покупка се сключва ефективно, когато приемете Вашата поръчка чрез потвърждение на поръчката по електронна поща след получаването на поръчката си. Приемането може да бъде извършено в рамките на три дни след постъпване на офертата.
 3. Процесът на поръчка чрез нашия онлайн магазин включва няколко стъпки. В първата стъпка избирате желаната стока и я слагате в пазарната кошница. Тогава вече имате възможност да изберете други стоки или чрез щракване върху бутона „Пазарна кошница“ да получите преглед на артикулите, които се намират във Вашата пазарна кошница. От този преглед чрез бутона „Плащане“ преминавате към следващата стъпка за поръчката. Тук можете да купувате или директно чрез PayPal PLUS или в следващата стъпка да въведете пълния си адрес за фактурата и евентуално различаващ се от това адрес за доставка, а в следващата стъпка да изберете желания от Вас начин на плащане. В предпоследната стъпка след това имате възможност да проверите още един път всички данни (например име, адрес, начин на плащане, поръчани артикули) и евентуално да ги коригирате, преди да ни изпратите Вашата поръчка чрез щракване върху „Купете“.
 4. Стоките се предоставят само в обичайните за домакинството количества. Не приемаме поръчки от клиенти, които не са навършили 18 години.
 5. Договорът се сключва на немски език.
 6. Ние ще запаметим текста на договора и ще Ви изпратим данните за поръчката и нашите ОТУ по електронна поща. Валидната при Вашата поръчка версия на ОТУ можете да видите по всяко време и тук Общи търговски условия. От съображения за сигурност Вашите данни за поръчка не са вече достъпни през интернет.

4. Информация за правата за анулиране

Потребителите имат право на анулиране съгласно следните условия:

Право на анулиране
Имате правото в рамките на четиринадесет дни да анулирате този договор, без да посочвате основания.

Срокът за анулиране е четиринадесет дни, считано от деня, на който Вие или назовано от Вас трето лице, което не е транспортно-спедиторска фирма, е приел стоките като собственост или съответно – ако различни стоки, които клиентът е поръчал в една обща поръчка, му бъдат доставяни поотделно, от деня, на който Вие или назовано от Вас трето лице, което не е транспортно-спедиторска фирма, сте приели съответно е приело последната стока като собственост. 
За да упражните правата си на анулиране, трябва да ни информирате на адрес:

HOYER Handel GmbH
Webshop-Support / AfterSales
Tasköprüstrasse 3
22761 Hamburg -  Германия

Електронна поща: service-bg@hoyerhandel.com
Тел.: 00800 4212 4212
Факс: +49 (0) 6071 3902 25

чрез еднозначна декларация (например с изпратено по пощата, по телефакс или по електронна поща писмо) за Вашето решение да анулирате този договор. Можете за целта да използвате приложения по-долу примерен формуляр, който обаче не е задължителен. За запазване на правото на анулиране е достатъчно да изпратите съобщението, че ще се възползвате от правото си на анулиране преди изтичане на срока за анулиране.

Последствия от анулирането

Когато анулирате настоящия договор, ние трябва да Ви заплатим незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни, считано от датата на постъпване на Вашето съобщение за анулиране на договора при нас, обратно всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които произтичат от това, че сте избрали друг вариант на доставка, различен от предлагания от нас изгоден стандартен вариант на доставка).  За това обратно плащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако не споразумеем с Вас изрично нещо друго; в никакъв случай няма да Ви начисляваме заплащане поради това обратно плащане. Можем да откажем това обратно плащане, докато получим стоките обратно или докато Вие докажете документално, че сте изпратили стоките обратно, в зависимост от това кой е по-ранният момент.
Трябва да ни изпратите обратно или да ни предадете стоките незабавно и при всички случаи най-късно в рамките на четиринадесет дни от датата, на която сте ни информирали за анулирането на този договор. Срокът е спазен, когато изпратите стоките преди изтичането на срока от четиринадесет дни. Ние поемаме разходите за обратното изпращане на стоките за Вас, ако използвате приложения към доставката стикер за връщане. В противен случай Вие сами поемате директните разходи за обратното изпращане на стоките.

Трябва да заплатите евентуална загуба на стойността на стоките само ако при проверка на същността, състоянието, характеристиките и начина на функциониране на стоките се установи, че тази загуба на стойността на стоките се дължи на неподходящо боравене с тях.

 1. Чрез примерния формуляр за анулиране Ви предоставяме информацията по-долу, следвайки законовите разпоредби. Този формуляр не е задължително да бъде използван.
  Примерен формуляр за анулиране
 2. Изключение
  Правото на анулиране не съществува при договори
 • за доставка на стоки, които не са предварително изготвени/монтирани и за чието производство е определящ индивидуален избор или дефиниране от страна на потребителя, или които са съобразени и конструирани еднозначно за личните потребности на потребителя;
 • за доставка на стоки, които подлежат на бързо разваляне или чийто срок на годност би бил скоро пресрочен;

Правото на анулиране се губи предсрочно при договори

 • за доставка на запечатани стоки, които поради опазване на здравето или по хигиенични причини не подлежат на връщане, когато са отпечатани след доставката им;
 • за доставка на стоки, когато след доставката им, въз основа на характеристиките им, са смесени неразделно с други стоки;

за доставка на звуко- или видеозаписи или на компютърен софтуер в запечатани опаковки, когато запечатването е отстранено след доставката.

5. Доставка, наличност на стоки, основни характеристики на стоките

 1. Основните характеристики на стоките са дадени в съответното описание на продукта на интернет страницата.
 2. Ако не е договорено друго, доставката се извършва на предоставения от Вас адрес за доставка.
 3. Евентуално в процеса на поръчка и потвърждаване на изпращането ще Ви съобщим и срока за доставка. Ако не получите друга информация, срокът за доставка при стандартно изпращане на стоките е около 2 до 3 работни дни след постъпване на плащането.
 4. Ако по независещи от нас причини (стоката не е налична например поради форсмажорни обстоятелства) не можем да спазим определен обвързващ срок на доставка, незабавно ще уведомим клиента за това и евентуално ще посочим новия вероятен срок на доставка. Ако новият срок за доставка е неприемлив за клиента или стоката не е в наличност в рамките на срока на доставка, или изобщо вече не е налична, двете страни по договора имат право да се откажат от договора по отношение на съответната стока, като в този случай ние незабавно ще Ви възстановим вече извършени насрещни плащания. Това не засяга законовите права на страните по договора.

6. Цени и разходи за доставка

Всички цени са в ЕВРО и включват законосъобразния ДДС. В зависимост от продукта, който изберете, могат да възникнат разходи за доставка, за което изрично ще Ви обърнем внимание преди поставянето на стоката в пазарната кошница. Винаги са валидни цените към момента на поръчката.

7. Плащане

 1. Към момента предлагаме следните методи за плащане на поръчаните стоки:
  • PayPal (включително PayPal Express)
  • Кредитна карта (MasterCard и Visa)
  Право на обезщетение имате само тогава, когато Вашите насрещни претенции са установени законосъобразно по съдебен път или не са оспорени, или са писмено приети от HOYER.

8. Запазване на правото на собственост

До пълното изплащане стоката остава собственост на предлагащия я.

9. Защита на информацията

Информация за защитата на данните ще намерите в рубриката „Защита на информацията“ на datenschutz

10. Транспортни щети

Ако бъдат доставени стоки с явни транспортни щети, направете рекламация за такива дефекти веднага при фирмата-доставчик и установете максимално бързо контакт с нас на 00800 4212 4212
Ако пропуснете да направите рекламация или да установите контакт, това няма да засегне законовото Ви право на гаранция. Ако го направите обаче, ще ни помогнете да предявим основателно собствените си претенции спрямо спедитора или фирмата, застраховала транспорта.

11. Гаранция

 1. При договори за доставка на стоки Вие имате права и възможности да предявявате претенции съгласно законовите разпоредби за поемане на отговорност за дефекти. 
 2. Не поемаме отговорност за щети на доставените стоки, които са причинени от това, че стоките са неправилно третирани или са променени по начин, който не е разрешен от HOYER.

12. Отговорност

 1. Носим отговорност за злонамерени действия и груба небрежност. Освен това поемаме отговорност за накърняване поради небрежност на задължения, само при изпълнението на които изобщо е възможно редовното осъществяване на договора, чието нарушаване застрашава постигането на целта на договора и на спазването на които Вие, като клиент, нормално имате право да имате доверие. В последния цитиран случай поемаме отговорност все пак само за предварително предвидимите, типични за договора щети. Ние не поемаме отговорност за лека небрежност и накърняване на задължения, различни от цитираните в предишните изречения. Цитираните по-горе случаи на отказ от отговорност не важат при застрашаване на здравето и живота, както и при физически наранявания.
 2. С оглед на настоящото техническо развитие не може да се гарантира, че преносът на данни през интернет ще се осъществява без никакви грешки и/или ще е наличен по всяко време. В този смисъл ние не поемаме отговорност за това, че нашият онлайн магазин ще е винаги на разположение.
 3. Цитираните по-горе ограничения на отговорността са валидни също и в полза на нашите законни представители и пълномощници при реализация на сделката.
 4. Това не засяга отговорността съгласно германския Закон за отговорността за продукти (Produkthaftungsgesetz).

 13. Авторски права

Обръщаме внимание, че всички текстове, графики и снимки на нашия уеб сайт са защитени с авторски права. Нарушаването на авторските права се преследва от закона.

14. Избор на компетентна съдебна инстанция

За всички договори между нас и нашите клиенти се прилага законодателството на Федерална република Германия, като се изключва прилагането на търговското право на ООН. Освен това приложение могат да намерят задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате обичайно.

15. Хост на онлайн магазина

Предлаганият на домейна http://shop.hoyerhandel.com онлайн магазин се поддържа от:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

Електронна поща: service-de@hoyerhandel.com
Тел.: 00800 4212 4212

16. Оплаквания

Комисията на ЕС предоставя платформа за извънсъдебно уреждане на спорове. Това дава възможност на потребителите да изясняват спорни въпроси във връзка с тяхната онлайн поръчка първоначално без намесата на съдебна инстанция. Платформата за уреждане на спорове е налична на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.