ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR

för online-beställningar på http://shop.hoyerhandel.com

Följande villkor gäller för alla beställningar som görs via vår webbutik.

Erbjudandena i vår webbutik riktar sig uteslutande till konsumenter som genomför köpet i ett syfte som inte kan hänföras till vare sig deras kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet.

1. Giltighetsområde

För alla affärsrelationer mellan HOYER Handel GmbH [nedan "HOYER" eller "säljare"] och kunderna, för affärer på http://shop.hoyerhandel.com, gäller uteslutande följande Allmänna affärsvillkor i respektive version vid tidpunkten för beställningen. Motsägande, avvikande eller kompletterande allmänna affärsvillkor från kunden blir ej en del av avtalet om inte HOYER uttryckligen godkänner giltigheten.

Varuutbudet i ovan nämnda nätbutik riktar sig uteslutande till myndiga konsumenter. Konsumenter enligt den juridiska definitionen är alla fysiska personer, vilka avslutar en juridisk transaktion, vilken varken kan tillskrivas personernas rörelsedrivande eller självständiga förvärvsverksamhet.

2. Avtalsparter

Köpeavtalet kommer till stånd med:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-post: shop@hoyerhandel.com
Tel: 00800 4212 4212

VAT-nr.: DE 813326245

Du når vår kundtjänst för frågor, reklamationer och anmärkningar måndag till fredag kl. 8:00 till kl. 17:00 på telefonnummer 00800 4212 4212 samt med e-post på shop@hoyerhandel.com

3. Erbjudande och slutande av avtal

 1. Framställningen av produkterna i nätbutiken http://shop.hoyerhandel.com är inget juridiskt bindande erbjudande utan en uppmaning att beställa. Med reservation för fel.
 2. Genom att klicka på knappen [Köp] lämnar du en bindande beställning för de varor som listas på beställningssidan. Inmatningsfel kan alltid korrigeras innan beställningen skickas. Köpeavtalet kommer till stånd med en beställningsbekräftelse via e-post efter att vi har accepterat din beställning. Accepterandet kan ske inom tre dagar efter att beställningen har inkommit.
 3. Beställningsprocessen via vår nätbutik omfattar flera steg. I det första steget väljer du den önskade varan och lägger den i varukorgen. Du har sedan möjlighet att välja ut fler varor eller att få en översikt med de artiklar som finns i din varukorg genom att klicka på knappen "Varukorg". Från den här översikten går du till nästa beställningssteg med knappen "Till kassan". Här kan du antingen handla direkt via PayPal PLUS eller du anger i nästa steg din kompletta faktureringsadress och en ev. avvikande leveransadress och väljer i nästa steg den typ av betalning som du önskar. I näst sista steget har du sedan möjlighet att än en gång kontrollera alla uppgifter (t.ex. namn, adress, betalningssätt, beställda artiklar) och ev. korrigera dem innan du skickar din beställning till oss genom att klicka på "Köp".
 4. Varor lämnas endast i mängder som är brukliga för hushåll. Vi tar inte emot beställningar av kunder som ännu inte har fyllt 18 år.
 5. Slutande av avtal görs på tyska.
 6. Vi sparar avtalstexten och skickar dina beställningsuppgifter och våra allmänna affärsvillkor med e-post. Den version av de allmänna affärsvillkoren som gäller vid din beställning finns alltid även här allmänna affärsvillkor. Av säkerhetsskäl är dina beställningsuppgifter inte längre tillgängliga via internet.

4. Information om ångerrätt

Konsumenter har ångerrätt enligt följande förutsättningar:

Ångerrätt
Du har rätt att ångra det här avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.
Ångerrätten uppgår till fjorton dagar från och med den dag du eller någon tredje person du har angivit (ej fraktföraren), har tagit varorna i besittning – eller – om det är flera varor, varor som kunden har beställt inom ramen av en enhetlig beställning och som levereras separat och du eller någon tredje person som du har angivit, (ej fraktföraren), har tagit den sista varan i besittning. 
För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss med hjälp av en entydig förklaring

HOYER Handel GmbH
Webshop-Support / AfterSales
Tasköprüstrasse 3
22761 Hamburg - Germany

E-post: shop@hoyerhandel.com
Tel: 00800 4212 4212
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

(t.ex. ett brev skickat med posten, telefax eller e-post) om ditt beslut att ångra det här avtalet. Du kan använda det nedan bifogade mallen för ångerformulär, det är dock frivilligt. För att tillvarata upphävandefristen räcker det att du skickar meddelandet om att nyttja ångerrätten innan tiden för ångerrätt har passerat.

Följder av ånger

Om du återkallar det här avtalet, skall vi betala tillbaka alla betalningar vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (undantaget de extra kostnader, som uppstår genom att du har valt någon annan typ av leverans än den fördelaktigaste standardleverans som erbjuds av oss). Återbetalningen skall ske utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar efter att meddelandet om ånger av det här avtalet har inkommit.  För den här återbetalningen använder vi samma betalningsmedel, vilket du har använt vid den ursprungliga transaktionen, undantaget om inte något annat uttryckligen har överenskommits med dig; inte i något fall kommer vi att ta ut ersättning av dig pga. den här återbetalningen. Vi kan vägra att återbetala fram till att vi har fått varorna tillbaka eller du har intygat att varorna har skickats tillbaka beroende på vilken som är den tidigaste tidpunkten.

Du måste skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och alltid senast inom fjorton dagar från och med den dag du meddelar oss om att du ångrar det här avtalet. Fristen efterföljs om du skickar iväg varorna inom fristen på fjorton dagar. Vi övertar kostnaden för att skicka tillbaka varorna om du använder den returdekal som finns bifogad till leveransen. I annat fall står du själv för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna.

Du måste endast betala för en eventuell värdeförlust av varorna om den här värdeförlusten, efter en kontroll av beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt, beror på att du har hanterat varorna på ett ej nödvändigt sätt.

 1. Om standardångerformuläret informerar vi enligt lagstadgad reglering på följande sätt. Den måste dock inte användas.
  Standardångerformulär
 2. Uteslutande
  Ångerätten finns ej vid avtal
 • för leverans av varor, vilka ej är prefabricerade och vilka har tillverkats efter ett individuellt val eller specifikation av konsumenten och vilka entydigt är anpassade efter konsumentens personliga behov;
 • för leverans av varor, vilka snabbt kan fördärvas eller med ett bäst-före-datum som snabbt skulle överskridas;

Ångerrätten upphör i förtid vid avtal

 • för leverans av förseglade varor, vilka beroende på hälsoskydd eller hygien inte är lämpade att returneras, om förseglingen har tagits bort efter leveransen;
 • för leverans av varor, om de genom sin beskaffenhet har blandats med annat gods efter leveransen så att de inte kan separeras igen;
 • för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i en förseglad förpackning, om förseglingen har tagits bort efter leveransen.

5. Leverans, varutillgänglighet, väsentliga varuegenskaper

 1. De väsentliga varuegenskaperna anges i respektive produktbeskrivning på webbsidan.
 2. Om inget annat har överenskommits görs leveransen till den leveransadress som du har angivit.
 3. Vi meddelar leveranstiden i förekommande fall under beställningsprocessen och i leveransbekräftelsen. Om inget annat meddelas är leveranstiden för standardleverans ca. 2 till 3 vardagar efter att betalningen har inkommit.
 4. Om vi inte kan uppfylla en bindande leveranstid av skäl, som vi själva inte ansvarar för (varan är ej tillgänglig, t.ex. pga. force majeure), kommer vi utan dröjsmål att meddela kunden detta och samtidigt ange den nya preliminära leveranstiden. Om den nya leveranstiden inte är acceptabel för kunden eller om varan inte är tillgänglig inom den nya leveranstiden eller överhuvudtaget inte tillgänglig längre, är båda avtalsparterna berättigade, med hänsyn till den aktuella varan att frånträda avtalet; en redan fullgjord betalning återbetalas i detta fall utan dröjsmål. Avtalsparternas juridiska rättigheter berörs inte av detta.

6. Priser och leveranskostnader

Alla priser är i EURO och är inklusive lagstadgad moms. Beroende på den produkt som du väljer kan leveranskostnader uppstå, vilka vi uttryckligen hänvisar till innan du lägger varan i varukorgen. Det är alltid priserna vid tidpunkten för beställningen som gäller.

7. Betalning

För att betala de beställda varorna erbjuder vi för närvarande följande betalningssätt:
• PayPal (inklusive PayPal Express)
• Kreditkort (Mastercard och Visa)
Du har endast rätt till genfordran om dina motkrav har fastställts med laga kraft av domstol och är obestridda eller har erkänts skriftligen av HOYER.

8. Äganderättsförbehåll

Fram till fullständig betalning är varan företagets egendom.

9. Dataskydd

Information om dataskydd finns under rubriken "Dataskydd" på datenschutz

10. Transportskador

Om varor levereras med uppenbarliga transportskador, reklamerar du dylika fel direkt hos distributören och kontaktar oss så snart det går (kostnadsfritt på 00800 4212 4212)
Underlåtenhet att reklamera eller ta kontakt får inga konsekvenser för lagstadgade garantirättigheter. Det hjälper oss dock att göra våra anspråk gällande gentemot fraktföraren resp. transportförsäkringen.

11. Garanti

 1. Vid avtal om leveransen av varor har du rättigheter och anspråk enligt den gällande rätt om ansvar för fel eller brist i gods.
 2. Vi ansvarar inte för brister för de levererade varorna om de har förorsakats genom att varan har behandlats felaktigt eller har ändrats på ett sätt som inte har godkänts av HOYER.

12. Ansvar

 1. Vi ansvarar för uppsåt och grov vårdslöshet. Vidare ansvarar vi för vårdslöst överträdande av plikter, vars uppfyllande överhuvudtaget gör ett korrekt genomförande av avtalet möjligt, vars överträdelse äventyrar att syftet med avtalet uppfylls och vars efterföljande du som kund regelbundet litar på. I senast angivna fallet ansvarar vi dock bara för förutsebar, avtalstypisk skada. Vi ansvarar inte för mindre oaktsamt överträdande av andra plikter än de som anges i meningarna ovan. Befrielserna från ansvar ovan gäller ej för skada på liv, lem och hälsa.
 2. Datakommunikationen via internet kan på dagens aktuella tekniska nivå inte garanteras felfritt och/eller alltid vara tillgänglig. Vi ansvarar i det avseendet varken för ständig eller oavbruten tillgänglighet för vår nätbutik.
 3. De presenterade ansvarsbegränsningarna gäller även till förmån för våra juridiska företrädare och medhjälpande personer.
 4. Ansvar enligt produktansvarslagen berörs inte.

13. Upphovsrätt

Vi informerar om att samtliga texter, grafiker och foton på våra webbplats skyddas av upphovsrätten. Överträdelser mot upphovsrätten beivras.

14. Lagval

För alla avtal mellan oss och våra kunder tillämpas Förbundsrepubliken Tysklands lagar med uteslutande av FN:s köprättskonvention. Bredvid detta tillämpas tvingande regleringar för den stats rätt där du har din normala uppehållsort.

15. Nätbutikens innehavare

Nätbutiken på domänen http://shop.hoyerhandel.com drivs av:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-post: shop@hoyerhandel.com
Tel: 00800 4212 4212

16. Reklamationer

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för förlikningar av tvister i godo. Detta ger konsumenterna möjlighet att reda ut tvister i samband med nätbeställningar utan att först koppla in en domstol. Plattformen för biläggande av tvister finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/.