VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

k online objednávkam na http://shop.hoyerhandel.com

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky zadané prostredníctvom nášho online obchodu.

Ponuky v našom internetovom obchode sú určené výlučne spotrebiteľom, ktorí nákup uzatvárajú za účelom, ktorý nemožno priradiť k ich obchodnej alebo profesionálnej činnosti.

1. Oblasť platnosti

Na všetky obchodné vzťahy medzi spoločnosťou HOYER Handel GmbH [ďalej len „HOYER“ alebo „predajca“] a zákazníkom, na obchody na  http://shop.hoyerhandel.com, platia výhradne nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platné v okamihu objednania. Odporujúce, odlišné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky zákazníka nie sú súčasťou zmluvy, pokiaľ spoločnosť HOYER nevyjadrí výslovný súhlas s ich platnosťou.

Ponuka tovaru v uvedenom eshope sa orientuje výhradne na plnoletých spotrebiteľov. Spotrebiteľom je v zmysle zákonom definície každá fyzická osoba, ktorá právne uzavrie obchod za účelom, ktorý nie je možné prevažnou časťou prisúdiť k jej podnikateľskej činnosti ani k inej jej samostatnej zárobkovej činnosti.

2. Zmluvní partneri

Kúpna zmluva sa uskutočňuje prostredníctvom:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

Email: shop@hoyerhandel.com
Tel: 00800 4212 4212

IČ DPH: DE 813326245

V prípade otázok, reklamácií a sťažností zastihnete náš zákaznícky servis od pondelku do piatku od 8.00 do 17.00 na telefónnom čísle shop@hoyerhandel.com alebo emailom na adrese

3. Ponuka a uzavretie zmluvy

 1. Znázornenie produktov v eshope http://shop.hoyerhandel.com nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednanie. Právo na omyly vyhradené.
 2. Kliknutím na ikonu [Kúpiť] zadávate záväznú objednávku tovaru uvedeného na objednávacej stránke. Chybu v zadaných informáciách môžete kedykoľvek opraviť pred odovzdaním objednávky. Kúpna zmluva sa uskutoční, keď vašu objednávku po jej prijatí potvrdíme emailom. Potvrdenie môže prebehnúť do troch dní po vykonaní objednávky.
 3. Objednanie prostredníctvom nášho eshopu zahŕňa viac krokov. V prvom kroku si vyberiete požadovaný tovar a vložíte si ho do nákupného košíka. V tomto momente máte možnosť vyberať si ďalší tovar alebo kliknutím na ikonu „Nákupný košík“ získate prehľad o tovare, ktorý máte uložený vo svojom nákupnom košíku. Z tohto prehľadu sa prostredníctvom ikony „K pokladni“ dostanete na ďalší krok objednávky. Tu môžete buď priamo nakupovať prostredníctvom služby PayPal PLUS alebo v ďalšom kroku zadáte svoju úplnú fakturačnú adresu a prípadne od nej odlišnú dodaciu adresu a v ďalšom kroku vyberiete požadovaný spôsob platby. V predposlednom kroku máte nakoniec možnosť ešte raz si skontrolovať všetky údaje (napr. meno, priezvisko, adresu, spôsob platby, objednaný tovar) a príp. ich opraviť. Následne kliknete na ikonu „Kúpiť“ a objednávka sa odošle k nám.
 4. Odber tovaru je možný len v maloobchodných množstvách. Neprijímame objednávky od zákazníkov, ktorí ešte nedovŕšili 18 rokov.
 5. Uzatvorenie zmluvy prebieha v slovenskom jazyku.
 6. Text zmluvy uložíme a údaje o objednávke vám spolu s VOP zašleme emailom. Verziu VOP platnú v čas vašej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť aj tu http://shop.hoyerhandel.comagb. Údaje o vašej objednávke už z bezpečnostných dôvodov nie sú dostupné cez internet.

4. Poučenie o odstúpení od zmluvy

Spotrebitelia majú právo odstúpiť od zmluvy v súlade s nasledovným:

Odstúpenie od zmluvy
Do 14 dní máte právo bez udania dôvodu odstúpiť od tejto zmluvy.

Lehota odstúpenia od zmluvy predstavuje štrnásť dní odo dňa, v ktorý ste vy alebo vami poverená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, tovar prijali, alebo, ak bol tovar pri viacerých typoch tovaru, ktoré si zákazník objednal v rámci jednej objednávky, dodaný oddelene, tak, že ste vy alebo vami poverená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prijali tento posledný tovar. 
Na odstúpenie od zmluvy je potrebné nám napísať

HOYER Handel GmbH
Webshop-Support / AfterSales
Tasköprüstrasse 3
22761 Hamburg - Germany

Email: shop@hoyerhandel.com
Tel: 00800 4212 4212
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

s uvedením jednoznačného vyhlásenia (napr. listom odoslaným poštou, faxom alebo emailom), že od tejto zmluvy odstupujete. Môžete na to použiť nižšie priložený vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý ale nie je predpísané použiť. Na dodržanie lehoty odstúpenia od zmluvy stačí, aby ste oznámenie o využití práva odstúpenia od zmluvy odoslali pred uplynutím tejto lehoty.

Následky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane poštovného (s výnimkou doplnkových nákladov, ktoré súvisia s tým, že ste si vybrali iný typ dodania ako s nami ponúkané, najvýhodnejšie štandardné dodanie), a to bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, v ktorom sme prijali vaše odstúpenie od zmluvy.  Na toto vrátenie platby použijeme rovnaký spôsob, aký ste vy použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa vyslovene nedohodneme inak. V žiadnom prípade vám za vrátenie platby nebudú účtované poplatky. Vrátenie platby môžeme zadržať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám neposkytnete potvrdenie, že ste tovar zaslali späť, podľa toho, čo sa stane skôr.
Tovar ste nám povinní zaslať späť alebo odovzdať bezodkladne a vždy do štrnástich dní odo dňa, v ktorý nám oznámite odstúpenie od zmluvy. Lehota sa dodrží vtedy, keď tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Náklady na spätné zaslanie tovaru hradíme my, keď pri jeho odosielaní použijete priloženú nálepku o tom, že poštovné hradí príjemca. Inak hradíte poštovné vy priamo pri spätnom zasielaní tovaru.

Náklady za zníženú hodnotu tovaru musíte znášať len vtedy, keď nie je toto zníženie hodnoty spôsobené kontrolou stavu, vlastností alebo funkčnosti tovaru možné prisúdiť vami uskutočnenej nevyhnutnej manipulácii s tovarom.

 1. O vzorovom formulári odstúpenia od zmluvy vás informujeme v súlade so zákonnými ustanoveniami. Nemusíte ho však použiť.
  Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy
 2. Výnimka
  Právo na odstúpenie od zmluvy neexistuje pri zmluvách
 • na dodanie tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a na výrobu ktorého je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom alebo ktorý je jednoznačne vytvorený podľa individuálnych potrieb spotrebiteľa;
 • na dodanie tovaru, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorého dátum exspirácia sa môže rýchlo prekročiť.

Právo odstúpiť od zmluvy predčasne zaniká pri zmluvách

 • na dodanie tovaru v uzavretom balení, ktorý nie je z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov vhodný na vrátenie potom, čo je balenie po dodaní porušené;
 • na dodanie tovaru, keď bol tento tovar po dodaní z dôvodu svojho stavu neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

na dodanie zvukových a video záznamov alebo počítačových softvérov v uzavretom balení, ak bolo balenie po dodaní porušené.

5. Dodanie, dostupnosť tovaru, hlavné znaky tovaru

 1. Hlavné znaky tovaru sú uvedené v príslušnom popise produktu na domovskej stránke.
 2. Ak sa nedohodne inak, dodanie sa uskutoční na vami uvedenú dodaciu adresu.
 3. Dodaciu lehotu vám prípadne oznámime počas objednávacieho procesu a v potvrdení o odoslaní tovaru. Ak vám nebude oznámené inak, predstavuje dodacia lehota štandardnej zásielky cca 2 až 3 pracovné dni od prijatia platby.
 4. Ak nemôžeme dodaciu lehotu dodržať z dôvodov, ktoré nevieme ovplyvniť (nedostupnosť tovaru, napr. z dôvodu vyššej moci), bezodkladne to zákazníkovi oznámime a príp. uvedieme hneď aj novú predpokladanú dodaciu lehotu. Ak nie je pre zákazníka nová dodacia lehota akceptovateľná alebo nie je tovar v tejto lehote dostupný, prípadne už nie je dostupný vôbec, majú obe zmluvné strany právo odstúpiť v rámci daného tovaru od zmluvy; už poskytnutú protihodnotu za tento tovar vám v takomto prípade bezodkladne nahradíme. Práva zmluvných strán vyplývajúce zo zákona tým nie sú dotknuté.

6. Ceny a poštovné

Všetky ceny sú uvedené v eurách a obsahujú zákonom určenú DPH. V závislosti od produktu, pre ktorý sa rozhodnete, vám môžu vzniknúť poplatky za poštovné, na ktoré vás pred vložením takéhoto tovaru do nákupného košíka výslovne upozorníme. Vždy platia ceny platné v momente objednávky.

7. Platba

 • Na zaplatenie objednaného tovaru vám v súčasnosti ponúkame tieto spôsoby platby:
  • PayPal (vrátane PayPal Express)
  • Kreditná karta (MasterCard a Visa)
  Právo na kompenzáciu máte len vtedy, keď bude váš protinárok právoplatne uznaný súdom alebo bude nepopierateľný alebo ho písomne potvrdí spoločnosť HOYER.

8. Prechod vlastníctva

Až po úplné uhradenie sumy je tovar vo vlastníctve predajcu.

9. Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete v časti „Ochrana osobných údajov“ na Datenschutz

10. Poškodenie pri preprave

Ak je tovar dodaný s očividným poškodením spôsobeným prepravou, vyreklamujte ho okamžite u prepravcu a čo najskôr nás kontaktujte (bezplatne na 00800 4212 4212)
Zanedbanie reklamácie alebo kontaktovania nemá vplyv na zákonom určené právo na záruku. Avšak reklamácia a kontaktovanie nám pomôže uplatniť si nároky voči prepravcovi, resp. nárok na poistenie na prepravu.

11. Záruka

 1. Pri zmluvách o dodaní tovaru vám prislúchajú práva a nároky v súlade s právom na zákonom stanovené ručenie za chyby materiálu. 
 2. Neručíme za chyby dodaného tovaru, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom alebo úpravami tovaru, ktoré neboli vopred schválené spoločnosťou HOYER.

12. Ručenie

 1. Ručíme za úmyselné konanie a hrubú nedbanlivosť. Ďalej ručíme za nedbanlivé porušenie povinností, ktorých splnenie podmieňuje riadne vykonanie zmluvy, ktorých nesplnenie ohrozuje účel zmluvy a v ktorých splnenie zákazník riadne verí. V poslednom uvedenom prípade ručíme len za predvídateľné a pre zmluvu typické škody. Neručíme za porušenie iných, ako v prechádzajúcich vetách uvedených, povinností z dôvodu ľahkej nedbanlivosti. Uvedené výnimky z ručenia neplatia pri spôsobení úmrtia, poranenia a porušenia zdravia.
 2. Dátovú komunikáciu cez internet nie je v súlade so súčasným stavom techniky možné zaručiť bezchybne a/alebo kedykoľvek. Neručíme ani za neustálu lebo za neprerušenú dostupnosť nášho eshopu.
 3. Uvedené obmedzenia ručenia platia aj v prospech našich zákonných zástupcov a zamestnancov.
 4. Ručenie vyplývajúce zo zákona o ručení za produkty zostáva nedotknuté.

 13. Autorské právo

Upozorňujeme na to, že všetky texty, grafiky a fotografie umiestnené na našej stránke sú chránené autorským právom. Za porušenie autorských práv môže hroziť trestné stíhanie.

14. Rozhodné právo

Na všetky zmluvy medzi nami a našimi zákazníkmi sa uplatňuje právo Nemeckej spolkovej republiky, okrem kúpneho práva OSN. Okrem toho sa uplatňujú nutné predpisy práva štátu, v ktorom máte obvyklý pobyt.

15. Predajca eshopu

Eshop prevádzkovaný na dole uvedenej doméne http://shop.hoyerhandel.com prevádzkuje:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

Email: shop@hoyerhandel.com
Tel: 00800 4212 4212

16. Sťažnosti

Európska komisia vytvorila platformu na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Spotrebitelia tak majú možnosť vyjasniť si spotrebiteľské spory v súvislosti so svojimi online objednávkami najprv bez zapojenia súdov. Platforma na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je dostupná na externom odkaze http://ec.europa.eu/consumers/odr/.